Skip to main content
5 september 2022

Wanneer is een jubileumuitkering onbelast?

Je wilt je medewerker een diensttijduitkering geven vanwege zijn jubileum. Wanneer is sprake van een diensttijdvrijstelling en is de uitkering onbelast?

Als iemand 25 of 40 jaar bij dezelfde werkgever werkt, kan het zijn dat hij een jubileumuitkering ontvangt. Soms staat in de cao dat de medewerker aanspraak kan maken op deze uitkering. Is dit niet schriftelijk vastgelegd in een cao of bedrijfsreglement, dan ben je als werkgever niet verplicht om een jubileumuitkering te betalen. De Belastingdienst hanteert in sommige situaties fiscaal gunstige regelingen bij het uitbetalen van jubileumuitkeringen.

Als een diensttijduitkering aan alle voorwaarden voldoet, is de diensttijdvrijstelling van toepassing. De diensttijduitkering hoort dan niet tot het loon van je medewerker en is onbelast. De voorwaarden voor de diensttijdvrijstelling zijn:

 • je medewerker is minimaal 25 jaar of 40 jaar in dienst;
 • de diensttijduitkering of -verstrekking is eenmalig;
 • de diensttijduitkering of -verstrekking is maximaal het loon over een maand.

Strikte grens: 25 of 40 jaar

De diensttijdvrijstelling geldt als je medewerker minstens 25 jaar in dienst is en nogmaals als je medewerker tenminste 40 jaar in dienst is. De grens van 25 of 40 jaar is zeer strikt. Als één dag ontbreekt, geldt de diensttijdvrijstelling niet. Begint de dienstbetrekking van een medewerker bijvoorbeeld op 2 januari 1979 en eindigt hij per 31 december 2018, dan is de periode van 40 jaar niet volgemaakt.

Dienstverbanden bij zelfde werkgever

Voor de diensttijdvrijstelling geldt niet alleen de duur van het laatste dienstverband. De diensttijd van eerdere dienstverbanden bij dezelfde werkgever tellen ook mee. Belangrijk is dat de medewerker loon heeft ontvangen voor de verrichte arbeid. De perioden waarin het dienstverband onderbroken is, tellen niet mee.

Bij de diensttijd gaat het om de periode waarin een medewerker in dienstbetrekking is bij dezelfde werkgever. Heeft een medewerker eerst als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt, dan tellen deze jaren niet mee.

In bepaalde gevallen mag je de diensttijd bij een andere werkgever wel meetellen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De medewerker is bij een andere werkgever in dienst getreden vanwege een overgang van onderneming. Hij werkt feitelijk nog steeds voor dezelfde onderneming.
 • Tussen de werkgevers bestaat een zodanige verhouding dat het normaal is om die diensttijd mee te tellen, bijvoorbeeld als de werkgevers deel uitmaken van hetzelfde concern.
 • De werkgever gaat uit van de dienstjaren die zijn pensioenuitvoerder in aanmerking neemt. De Belastingdienst gaat hiermee akkoord als de werkgever hierbij een bestendige gedragslijn heeft. De medewerker moet deze bestendige gedragslijn op verzoek van de Belastingdienst aannemelijk kunnen maken.

Eén keer vrijstelling

De diensttijdvrijstelling geldt één keer bij een 25-jarig dienstverband en één keer bij een 40-jarig dienstverband.

Let op: als de vrijstelling bij een 25-jarig dienstverband nog niet is gebruikt mag je bij een 40-jarig dienstverband de vrijstelling 2 keer toepassen.

Fiscale loon over maand

De maximale diensttijdvrijstelling is het fiscale loon over een maand dat een medewerker ontvangt op het moment van uitbetalen van de diensttijduitkering. Dit is het loon uit kolom 14 van de loonstaat. Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking én loon uit vroegere dienstbetrekking tellen mee.

Je houdt geen rekening met:

 • bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn, zoals tantièmes;
 • aanspraken die tot het loon behoren;
 • keuzeloon (cafetariaregeling).

Bij het fiscale loon over een maand tel je het maandbedrag op van:

 • het werknemersaandeel in de pensioenpremie
 • de werknemersbijdrage voor aanspraken die overeenkomen met aanspraken op WW-, ZW-, WAZO- en WAO/WIA-uitkeringen
 • de werknemersbijdrage voor aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval
 • bedragen die worden ingehouden in plaats van de hierboven genoemde premies en bijdragen
 • de werknemersbijdrage in de levensloopregeling

Daarnaast telt je bij het berekende bedrag op:

 • 1/12 van de vakantiebijslag
 • 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen

Je mag geen rekening houden met loon dat de werknemer van een andere inhoudingsplichtige ontvangt.

Deeltijdloon

Als de medewerker minder is gaan werken maar de hoogte van de diensttijduitkering is een voltijd maandloon, dan ga je voor de berekening van de diensttijdvrijstelling toch uit van het deeltijdloon.

Geld of goederen

Een werkgever mag een diensttijduitkering verstrekken in zowel ‘loon in geld’ als ‘loon in natura’, zolang de totale waarde niet meer is dan een maandloon.

Eindheffingsloon WKR

Als je aan voornoemde drie voorwaarden voldoet, geldt de diensttijdvrijstelling. Het bedrag boven het maandloon is loon voor de medewerker. De werkgever mag dit bedrag ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling (WKR).

De diensttijduitkering is loon voor de medewerker als je niet aan alle voorwaarden voldoet. Je kunt de uitkering aanwijzen als eindheffingsloon WKR. De diensttijduitkering moet dan aan de gebruikelijkheidstoets voldoen.

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over het zo gunstig mogelijk verstrekken van een jubileumuitkering? Neem contact op met onze adviseurs, zij kijken graag met je mee.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?