Skip to main content
7 maart 2022

Lokale overheid | Vraag en antwoord BBV

De commissie BBV heeft in februari weer een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd. Hieronder vind je een aantal vragen met antwoorden die wij graag met je willen delen:

  • meer duidelijkheid over de afgrenzing van de corona compensatiepakketten
  • accountantskosten moeten gerelateerd worden aan het jaar waarin de controle uitgevoerd wordt. Als boekjaar 2021 wordt gecontroleerd, factureren wij deze kosten deels in 2022. De prestatie wordt in 2022 geleverd, dus ook dan pas ontstaat de verplichting.

Lasten worden verantwoord in het jaar dat de prestatie wordt geleverd.  Dan ontstaat de verplichting. De prestatie wordt geleverd in T+1, dus in dat jaar worden deze lasten verantwoord. De contractuele verplichting ontstaat weliswaar in jaar T, maar die wordt niet verantwoord in de rekening van baten en lasten van jaar T (eventueel wel vermelden bij de niet uit de balans blijkende verplichting).

u003ch3 data-pm-slice=u00221 1 []u0022u003e1) Decembercirculaire 2021 en het 4e t/m 6e steunpakketu003c/h3u003ernDe bedragen uit de decembercirculaire 2021 en het 4e t/m 6e steunpakket moeten in de jaarrekening 2021 worden verwerkt. Over eventuele aanvullende compensatie over 2021 is nog onvoldoende bekend en dit mag dan ook niet verwerkt worden in de jaarrekening 2021.rnrnDaarnaast moeten gemeenten alert zijn op wat gemeenten in de jaarrekening 2020 hebben verwerkt van het 1e t/m 3e steunpakket. Mocht een gemeente niet alles hebben verwerkt – om welke reden dan ook – dan moet dit in de jaarrekening 2021 verwerkt worden.rnu003ch3u003e2) Situatie gemeenten waarvan compensatie 2020 nog niet (geheel) bekend is.u003c/h3u003ernEr is een aantal gemeenten waarvoor geldt dat de compensatie over 2020 nog niet (geheel) bekend is. De compensatie 2020 voor deze gemeenten wordt op een later moment bekendgemaakt*. Voor deze gemeenten is er nu onvoldoende grondslag om de verwachte compensatie te verwerken in de jaarrekening 2021.rnrnBij gemeenten waar dit speelt is wel een voorschot ontvangen. Als de definitieve afrekening lager wordt vastgesteld dan het voorschot, hoeft dat niet terugbetaald te worden. Het ontvangen voorschot over 2020 moet daarom wel als baat worden verantwoord.rnrn* Overigens geldt als moment van bekendmaking ook een formele toezegging, bijvoorbeeld via een brief. Dan is het niet per se noodzakelijk dat gewacht wordt op de bekendmaking van de compensatie in een gemeentefondscirculaire.rnu003ch3u003e 3) Compensatie inkomstenderving over 2021u003c/h3u003ernOver de compensatie over de inkomstenderving 2021 is nu nog niets bekend qua proces en bedragen. Dit geldt voor alle gemeenten. Feitelijk is hiervan alleen bekend dat er compensatie van inkomstenderving komt, maar niet hoe en wat. Die ‘systematiek’ en dus ook de problematiek is hetzelfde als bij de jaarrekening 2020. Deze opbrengsten zijn dan ook moeilijk te schatten en mogen niet verwerkt worden in de jaarrekening 2021.rnrn*De publicatie over de verwerking van het Coronacompensatiepakket 2020 in de jaarrekening 2020 kun je u003ca href=u0022https://commissiebbv.nl/news/view/a5b66cc9-f9a3-42ce-96d5-d63e2b8acf78/verwerking-corona-compensatiepakket-2020u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003ehieru003c/au003e terugvinden.

Ook willen we de vragen over grondexploitatie die aan de commissie BBV gesteld zijn met je delen:

De gemeente voert een bouwgrond in exploitatie (BIE) en is voornemens om een deel van de grondexploitatie voor een periode van 15 jaar in gebruik te geven ten behoeve van tijdelijke woningbouw. Na voornoemde periode zullen de opstallen worden verwijderd en zal de grond als bouwgrond worden verkocht aan een ontwikkelaar. Momenteel kent de BIE al een looptijd langer dan 10 jaar gelet op de omvang van het beoogde programma. Door gronden in gebruik te geven voor tijdelijke woningbouw zal de looptijd van de grondexploitatie een paar jaar worden verlengd. Na het tijdelijk gebruik zullen de woningen worden verwijderd en de grond worden verkocht aan een ontwikkelaar om de definitieve woningbouw te realiseren. Vragen:

Ja, mits de gronden in het plangebied eigendom blijven van de gemeente (anders ontstaat een nieuwe grondexploitatie en moet de oude worden gesloten).

Ja, de schattingen van de opbrengsten en kosten moeten wel realistisch in de grondexploitatie worden opgenomen.

Ja, aandachtspunt is wel dat in de grondexploitatie de schatting van de kosten en opbrengsten van de transformatiefase pas over 15 jaar plaatsvinden. Het realistisch en voorzichtig schatten van deze kosten en opbrengsten is een aandachtspunt.

De gemeente moet inderdaad maatregelen nemen en toelichten voor de risico’s met betrekking tot de schatting van de kosten en opbrengsten in de transformatiefase. De risico’s zijn dat de kosten fors hoger zijn (denk hierbij ook aan de huidige hoge inflatie) en de opbrengsten en planning van de verkoopopbrengsten tegenvalt. Het is niet aan de commissie BBV om gemeenten te adviseren over mogelijke beheersmaatregelen om deze risico’s te mitigeren in een specifieke casus.

Meer informatie

Heb je vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met onze specialisten, zij denken graag met je mee.

Terug

Nog niet uitgelezen?