Skip to main content
5 mei 2022

Vervallen van wettelijke vakantiedagen per 1 juli

Volgens artikel 7:640a Burgerlijk Wetboek vervallen de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verkregen. Dat betekent dus dat de wettelijke vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd, uiterlijk op 1 juli 2022 moeten zijn opgenomen. Als de vakantiedagen dan nog niet zijn opgenomen, vervallen ze. 

Elke medewerker heeft recht op vier weken vakantie op jaarbasis. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Indien een medewerker in de loop van het jaar in dienst komt, worden de wettelijke vakantiedagen naar rato berekend.

In een individuele arbeidsovereenkomst of in een cao is vaak vastgesteld dat de medewerker recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen en bij de toekenning daarvan kan worden afgeweken van de wettelijke regeling.

Vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen dus zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verkregen. Wettelijke vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd, moeten dus uiterlijk op 1 juli 2022 zijn opgenomen, anders vervallen ze. Dit lijkt volgens het wetsartikel een automatisch proces, maar is dat wel zo?

‘Nee’, is het antwoord. Het Europese Hof van Justitie heeft in 2018 in het Max-Planck arrest bepaalt dat de werkgever verplicht is om zijn medewerkers tijdig en duidelijk schriftelijk te informeren over de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen en over de consequenties van het niet tijdig opnemen van de vakantiedagen. De werkgever moet dit te allen tijde uitvoeren, ook wanneer verwacht kan worden van een medewerker dat hij of zij bekend is met de wettelijke regeling. Indien de werkgever dit nalaat of gebrekkig uitvoert, behouden de medewerkers hun recht op de wettelijke vakantiedagen na het verstrijken van de vervaltermijn. De wettelijke vakantiedagen verjaren dan pas na vijf jaar, met als ingangsdatum het jaar van opbouw.

De verjaringstermijn van vijf jaar geldt ook als een medewerker redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld in verband met drukte in een organisatie. Dit mag overigens niet te snel worden aangenomen. Ook zieke medewerkers kunnen bijvoorbeeld gewoon vakantie opnemen, zeker als er re-integratieverplichtingen zijn opgelegd aan de medewerker. Tijdens vakantie is de zieke medewerker hiervan vrijgesteld.

Verjaren bovenwettelijke vakantiedagen

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar die begint te lopen na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen over 2022 komen dus op 31 december 2027 te verjaren. Verjaringstermijnen kunnen in tegenstelling tot vervaltermijnen worden opgeschort. Medewerkers kunnen een brief schrijven aan de werkgever waarin zij aangeven aanspraak te willen blijven maken op de bovenwettelijke vakantiedagen die komen te verjaren. Dan begint er weer een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

ATV-dagen

ATV-dagen vallen niet onder de regelgeving ten aanzien van vakantiedagen. Het is daarom wel mogelijk om ATV-dagen na een bepaalde tijd te laten vervallen.

Informeer je medewerkers!

Het is voor werkgevers dus van belang dat zij hun medewerkers te allen tijde vóór 1 juli 2022 schriftelijk informeren over de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen. Als je dit als werkgever niet doet of de medewerkers onvoldoende informeert, behouden zij hun recht op de wettelijke vakantiedagen en verjaren zij pas na vijf jaar.

Meer informatie

Wil je meer weten over het verjaren van vakantiedagen en wat dit voor jouw organisatie en medewerkers betekent? Neem dan contact op met onze specialisten, zij vertellen je er graag meer over. 

Terug

Nog niet uitgelezen?