Skip to main content
1 augustus 2014

Vereenvoudiging Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Onlangs maakte de staatssecretaris van Financiën diverse maatregelen bekend die de administratieve lasten terugdringt. Vanaf 2015 geldt alleen nog de werkkostenregeling, de overgangsregeling komt te vervallen.

De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

  1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium: het noodzakelijkheidscriterium gaat uit van de gedachte dat het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van zaken waarvan de werkgever het nodig en noodzakelijk vindt dat zijn werknemers die in hun werk gebruiken, geheel buiten het loonbegrip blijft. En dus onbelast blijven. Deze zal vooralsnog alleen geïntroduceerd worden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
  2. Jaarlijkse afrekenmethodiek: er hoeft slechts één keer per jaar door de inhoudingsplichtige te worden vastgesteld wat de verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling.
  3. Concernregeling: er wordt een collectieve vrije ruimte gecreëerd zodat binnen het concern niet langer een splitsing gemaakt hoeft te worden tussen vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van de concernonderdelen.
  4. Vrijstelling branche-eigen producten: de bestaande regeling voor personeelskorting wordt gecontinueerd als gerichte vrijstelling.
  5. Wegnemen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen: er wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd ten aanzien van werkplekgerelateerde voorzieningen (die nu nog nihil gewaardeerd zijn).

Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

Op Prinsjesdag zullen de maatregelen nader uitgewerkt aangeboden worden in het Belastingplan 2015. Naar verwachting zullen dan de wijzigingen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

Ilse Kleijn Winkel
i.kleijnwinkel@vitaconhrservices.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?