Skip to main content
10 juli 2014

Vakantiekrachten

Het kan zijn dat u komende zomer vakantiekrachten gaat inschakelen. Graag informeren wij u over een aantal zaken die van belang kunnen zijn voor de vakantiekracht en voor u als werkgever.

Werkzaamheden

Voor wat een jongere mag doen in uw onderneming gelden speciale regels. Op de site van Rijksoverheid kunt u zien welke werkzaamheden wettelijk zijn toegestaan per leeftijdscategorie.

Hoogte beloning

Gelijk als elke andere werknemer hebben vakantiekrachten  recht op het wettelijk minimum- (jeugd)loon, vakantiegeld en – naar rato – toekenning van vakantiedagen. Voor zover een cao van toepassing is, geldt wellicht een andere beloning. Het is raadzaam de cao hiervoor te raadplegen.

Bijverdienen

Het is voor de vakantiekracht van belang te weten hoeveel kan worden bijverdiend zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in gevaar komt. Op hoofdlijnen zijn de regelingen als volgt.

Kinderbijslag

Kinderbijslag wordt in de regel uitbetaald tot het kind 18 jaar wordt. Daarna stopt de uitkering.

Jonger dan 16 jaar en thuiswonend
Vakantiekrachten jonger dan 16 jaar die thuis wonen mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

16 jaar of 17 jaar en thuiswonend
Een thuiswonend kind van 16 of 17 jaar mag tot € 1.266 netto per kwartaal bijverdienen.
Gedurende de maanden juli, augustus, september mag maximaal €  1.300 meer worden verdiend.

Uitwonend
Bij een uitwonend kind zijn de grenzen als volgt:

  • jonger dan 16 jaar (dubbele kinderbijslag):

maximaal € 1.103 netto per kwartaal en in de zomermaanden netto maximaal € 1.300,- extra

  • 16 of 17 jaar (enkele kinderbijslag):

maximaal € 1.790 netto per kwartaal en in de zomermaanden netto maximaal € 1.300 extra

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

Studiefinanciering

Voor de studiefinanciering is de bijverdiengrens voor 2014 vastgesteld op € 13.729,80 bruto. Zodra in de loop van het jaar deze grens wordt overschreden moet de studiefinanciering door de student zelf worden stopgezet.

Voor de bijverdiengrens wordt gekeken naar het verzamelinkomen (uit de aangifte inkomstenbelasting). Dit verzamelinkomen kan naast het brutoloon onder andere bestaan uit een lijfrente voor de studie of (fictief) inkomen uit vermogen. Bij het ontbreken van dit soort bijzondere inkomsten is enkel de hoogte van het brutoloon van belang.

Bij Dienst Uitvoering Onderwijs kunt u de details van de regeling nalezen.

Teruggaaf via aangifte inkomstenbelasting

Bij een bijbaantje wordt er in de regel teveel loonbelasting ingehouden. Via het indienen van een aangifte inkomstenbelasting kan een deel hiervan worden teruggevraagd. Bij het doen van de aangifte kunnen mogelijk ook nog studiekosten worden opgevoerd.

Studenten- en scholierenregeling

Onder voorwaarden kan de teruggaaf loonbelasting al direct bij de uitbetaling van het loon worden meegenomen. Dit kan met het formulier: Opgaaf gegevens voor de loonheffingen Studenten- en Scholierenregeling. U vindt dit formulier op de site van de Belastingdienst.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Terug

Nog niet uitgelezen?