Skip to main content
28 mei 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte – Bouw je op? Moet je opnemen? En meer

Bouwt een zieke medewerker vakantiedagen op? En wat als die vakantiedagen op het punt van verjaren staan? Mag een zieke medewerker die vakantiedagen tijdens ziekte opnemen of kun je als werkgever eisen dat hij ze opneemt? De belangrijkste ‘good to knows’ over vakantiedagen van zieke medewerkers op een rij.

1. Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

De opbouw van vakantiedagen loopt tijdens ziekte van een medewerker gewoon door. Neemt de zieke medewerker tijdens zijn ziekteperiode vakantie op? Dan mag je die uren wel van de opgebouwde vakantiedagen afschrijven.

Heeft een medewerker tijdens ziekte geen of minder recht op loon (bijvoorbeeld om hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt), dan bouwt hij ook geen of minder vakantierechten op.

2. Ziek tijdens de vakantie

Is een medewerker ziek op het moment dat hij vakantie zou opnemen, dan geldt die zieke periode niet als vakantie en mag je als werkgever geen vakantiedagen afschrijven. Tenzij de medewerker daarvoor toestemming geeft.

Ziek worden in het buitenland

Meldt een medewerker zich ziek terwijl hij in het buitenland op vakantie is, dan kun je als werkgever eisen dat de medewerker een doktersverklaring afgeeft aan de bedrijfsarts.

3. Opnemen vakantiedagen tijdens ziekte

Wil een zieke medewerker vakantiedagen tijdens ziekte opnemen, dan zijn hiervoor meestal mogelijkheden. De medewerker moet hierover dan wel eerst overleggen met jou als werkgever. Vervolgens moet de bedrijfsarts bepalen of de vakantie geen belemmering vormt voor het herstel van de medewerker.

Loonuitbetaling vakantiedagen tijdens ziekte

Het kan zijn dat in verband met langdurige ziekte het loon van een zieke medewerker nog maar 70% bedraagt. De vakantiedagen zijn echter gebaseerd op het normale dienstverband en dus heeft een zieke medewerker voor vakantiedagen die hij opneemt tijdens zijn ziekteperiode recht op 100% loon.

Ziektedagen als vakantiedagen opnemen

Wil je als werkgever dat een zieke medewerker zijn vakantiedagen tijdens ziekte opneemt? Dat kan alleen als de medewerker daarmee instemt of wanneer je die optie vooraf schriftelijk overeen bent gekomen. Bovendien geldt dat deze mogelijkheid zich beperkt tot de bovenwettelijke vakantiedagen. De medewerker behoudt dus zijn recht op het minimumaantal wettelijke vakantiedagen.

Meedoen aan collectieve bedrijfssluiting

Maak je als werkgever gebruik van een collectieve bedrijfssluiting voor een vakantieperiode, dan mag je ook van zieke medewerkers verlangen om tijdens die sluiting vakantiedagen op te nemen. Mits de medewerker in staat is om van zijn vakantie kunnen genieten en het niet nadelig is voor zijn herstel. Als de medewerker bezwaar wil maken, moet hij aantonen dat hij om medische redenen de vakantie niet kan opnemen en dan mag je de vakantiedagen niet in mindering brengen.

Vakantie opnemen na stop loonbetalingsplicht

Is een medewerker na twee jaar nog ziek en stopt de loonbetalingsplicht maar bestaat de arbeidsovereenkomst nog, dan kan de medewerker zijn resterende vakantiedagen opnemen tegen 100% uitbetaling.

4. Vervallen van vakantiedagen tijdens ziekte

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen van het voorliggende jaar vervallen officieel op 1 juli van het daaropvolgende jaar, mits je als werkgever de medewerker:

  • Tijdig schriftelijk hebt geïnformeerd over het bestaande tegoed
  • Mogelijkheid hebt gegeven de dagen alsnog voor 1 juli op te nemen
  • Hebt laten weten dat het tegoed komt te vervallen als hij dit niet tijdig opneemt

Dit geldt ook in geval van een zieke medewerker. Een zieke medewerker kan echter stellen dat hij de openstaande vakantiedagen niet kán opnemen, omdat hij om medische redenen niet van een vakantie zal kunnen genieten. Kan hij dit aannemelijk maken, dan vervalt zijn wettelijke vakantietegoed niet per 1 juli.

Verjaring bovenwettelijke vakantiedagen

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze wordt niet opgeschort als een medewerker ziek is, maar ook hier kan de medewerker bezwaar tegen maken. Door aan te tonen dat hij de vakantiedagen tijdens ziekte niet kan opnemen, omdat hij er niet van kan genieten of het niet bevorderlijk is voor zijn herstel.

Disclaimer: De in dit artikel gestelde punten gaan uit van standaard recht en regelgeving. Hierop bestaan uitzonderingen.

Bron: HR Academy

Terug

Nog niet uitgelezen?