Skip to main content
2 juli 2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor MKB-ondernemers

De TVL is een eenmalige subsidie voor MKB-ondernemers en is bedoeld als tegemoetkoming in de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten zoals huur, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. De loonkosten worden gecompenseerd via de NOW-regeling en zijn géén vaste lasten voor deze regeling. Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), kunnen nu ook gebruik maken van de TVL. Het betreft bijvoorbeeld ondernemers in de branches horeca, sportscholen, evenementen, recreatie, podia en theaters.

Wat zijn de voorwaarden?

U komt voor de TVL in aanmerking als de onderneming:

  • maximaal 250 werknemers heeft; en
  • meer dan 30% omzetverlies heeft als gevolg van de corona crisis; en
  • minimaal € 4.000 aan (vastgestelde) vaste lasten heeft; en
  • met haar SBI-code is opgenomen op de lijst met vastgestelde SBI-codes; en
  • is opgericht vóór 15 maart 2020, is ingeschreven is in de KvK en gevestigd is in Nederland; en
  • op een ander adres is gevestigd dan het woonadres van de ondernemer of fysiek is afgescheiden van de privéwoning van de ondernemer en een eigen opgang heeft (er geldt een uitzondering voor sommige horecaondernemingen, auto- en motorrijscholen en/of andere ambulante handel); en
  • niet failliet is en er geen uitstel van betaling is aangevraagd bij de rechtbank; en
  • geen overheidsbedrijf is.

Hoe hoog is de TVL?

De TVL wordt berekend aan de hand van het totale omzetverlies ten opzichte van het jaar 2019 en een percentage aan vaste lasten per sector. Om snel en makkelijk uitvoering te geven aan de regeling wordt niet uitgegaan van de werkelijke vaste lasten, maar worden deze procentueel vastgesteld op basis van de geldende SBI-code. Het omzetverlies wordt vastgesteld op basis van de aangiften btw. Zijn de activiteiten vrijgesteld van de btw? Dan dient het omzetverlies anderszins aangetoond te worden, bijvoorbeeld via de administratie en/of de jaarrekening. Wanneer de onderneming in 2019 of in 2020 (voor 15 maart) is opgericht of wanneer een onderneming meerdere activiteiten verricht waarvan slechts één activiteit in aanmerking komt voor de TVL dan gelden er afwijkende regels.

De hoogte van de TVL kan worden bepaald door middel van de volgende stappen:

1. Bepaal eerst de omzet in de referentieperiode juni tot en met september 2019.
Dit gebeurt op basis van de aangiften omzetbelasting. De referentieomzet wordt vastgesteld door de omzet in de maanden van het 2e kwartaal 2019 samen te tellen en te delen door 3 (juni) en deze op te tellen bij de omzet over het 3e kwartaal 2019 (juli, augustus, september);
Stel: omzet 2e kwartaal 2019 is € 30.000 en de omzet 3e kwartaal 2019 is € 40.000. De referentieomzet bedraagt dan € 10.000 (€ 30.000 /3) + € 40.000 is € 50.000.

2. Bepaal de verwachte omzet over de periode juni tot en met september 2020.
Dit gebeurt ook weer op basis van de aangiften omzetbelasting en volgens dezelfde methodiek als hiervoor;
Stel: omzet 2e kwartaal 2020 is € 15.000 en de verwachte omzet 3e kwartaal 2020 is € 20.000. De verwachte omzet bedraagt dan € 5.000 (€ 15.000 /3) + € 20.000 is € 25.000.

3. Bepaal het omzetverlies en stel vast dat dit groter is dan 30%;
Omzetverlies (€ 25.000)/Omzet referentieperiode (€ 50.000) is 50%.

4. Zoek op welk percentage vaste lasten is vastgesteld voor de SBI-code van uw onderneming;
Stel: het vastgestelde percentage voor de vaste lasten voor deze onderneming is op basis van de SBI-code 40%.

5. Bepaal hoe hoog de vaste lasten zijn op basis van de referentieomzet en stel vast dat dit minimaal € 4.000 is;
Referentieomzet (€ 50.000) x percentage vaste lasten (40%) is € 20.000. De vastgestelde vaste lasten zijn minimaal € 4.000. De onderneming heeft recht op TVL.

6. De TVL wordt als volgt berekend:
referentieomzet x het % omzetverlies x het % vaste lasten x 50%. De TVL bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Van de TVL wordt 80% als voorschot uitgekeerd;
Referentieomzet (€ 50.000) x % omzetverlies (50%) x % vaste lasten (40%) x 50% = € 5.000. De onderneming ontvangt € 5.000 TVL met een voorschot van € 4.000 (80%).

Aanvragen TVL

De aanvraag van de TVL staat vanaf 30 juni 2020 open bij het RVO en dient uiterlijk 30 oktober 2020 aangevraagd te zijn. Bij deze aanvraag dienen diverse bijlagen (minimaal aangiften omzetbelasting over het 2e en 3e kwartaal 2019) te worden overlegd waaruit blijkt dat de onderneming aan voornoemde voorwaarden voldoet. Vervolgens dient men vóór 1 april 2021 het RVO te verzoeken om de TVL definitief vast te stellen. In dit kader dient de onderneming een administratie te voeren waaruit blijkt dat aan de eisen en voorwaarden van de TVL is voldaan.

Is het werkelijke omzetverlies goed ingeschat, dan ontvangt de onderneming het resterende deel van 20%. Is het werkelijke omzetverlies lager, dan wordt minder ontvangen dan 20% of de onderneming moet zelfs terug betalen. Is het werkelijke omzetverlies hoger, dan wordt een aanvullende TVL ontvangen tot een maximum van € 50.000.

Overige aandachtspunten

Ook als de onderneming al gebruik maakt van de NOW, kan de TVL worden aangevraagd. Voor de NOW-regeling wordt de TVL wel als omzet meegeteld, waardoor de NOW-subsidie lager kan worden. Hoewel de NOW (na correctie) en de TVL samen naar verwachting altijd hoger zullen zijn dan alleen de NOW (zonder correctie), is het aan te bevelen om dit vooraf te bezien en te bespreken met uw adviseur.

Komen de activiteiten van de onderneming niet overeen met de geregistreerde SBI-code? Dan kan dit gemeld worden via een formulier op de site van het RVO.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?