Skip to main content
6 juli 2018

Subsidieregeling praktijkleren

Door gebruik te maken van deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats ontvangen. Wij vragen de subsidie voor u aan. U bespaart tijd en geld!

 

Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

 

Voor subsidie komen alleen de volgende opleidingen in aanmerking:

 • VMBO: Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e leerjaar)
 • MBO: Een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • HBO: Een duale of deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarvan de CROHO valt in het onderdeel techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
 • Een promovendus
 • Een technologisch ontwerper in opleiding (toio)
 • VSO: leerlingen die in laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
 • PRO: leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs zitten
 • Entree in het VMBO: leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is gericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg

MBO BOL (Beroeps Opleidend), Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten, E-learning en specifieke maatwerkopleidingen komen niet in aanmerking!

 

Budget

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

Categorie Bedrag
VMBO € 1,4 miljoen
MBO € 188,9 miljoen
HBO € 3,4 miljoen
Promovendi/toio’s € 2,8 miljoen

 

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’.

 

Aanvragen

Wij kunnen de subsidie aanvraag voor u indienen.  Hiervoor hebben wij slechts een kopie van de praktijkleer overeenkomst nodig. Wilt u deze aan ons sturen samen met de ingevulde en ondertekende machtiging? Wij kunnen vanaf 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur subsidie aanvragen voor het school- c.q. studiejaar 2017-2018. Wij brengen voor de subsidie aanvraag de bestede tijd in rekening.

U kunt de subsidie natuurlijk ook zelf aanvragen. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Via het eLoket dient u uw aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in.

 

Administratie

Onderhoud uw administratie ten behoeve van controle door RVO.nl.

Zorg per VMBO leerling, MBO BBL deelnemer of HBO student voor:

 • Een geldige praktijkleerovereenkomst.
 • Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf.
 • Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont. Maak bijvoorbeeld kopieën van afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV handboek voordat uw MBO BBL deelnemer met het BPV handboek uw leerbedrijf verlaat. Of maak kopieën van de opdrachten die een HBO student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd. Ook kunt u kopieën van tussentijdse gespreks- , beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen.
 • Een kopie van het diploma.

Zorg per promovendus en toio voor:

 • Een arbeidsovereenkomst.
 • Een overeenkomst met de universiteit of instituut van de NWO of de KNAW over de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek of de toio bij diens opleiding.
 • U heeft een bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de inhoud van de subsidieregeling praktijkleren of over de aanvraag procedure dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon voor de loonadministratie of ons bellen op 0316-740115.

Terug

Nog niet uitgelezen?