Skip to main content
17 februari 2023

Stel dga-loon vast met de gebruikelijkloonregeling

Ben je als directeur-grootaandeelhouder (dga) werknemer van je eigen vennootschap, dan valt jouw loon onder de gebruikelijkloonregeling. Hoe stel je een acceptabele hoogte vast en waar moet je rekening mee houden?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat je als aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van je arbeid. Ga bij het vaststellen van de hoogte van het dga-loon uit van:

  • Het loon voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon onder overige medewerkers van de vennootschap of daarmee verbonden lichamen
  • Een voor 2023 geldend minimumbedrag van € 51.000 (dit was in 2022 € 48.000)

Tegenbewijsregeling gebruikelijk loon

Kun je aannemelijk maken dat het salaris van de werknemer met het hoogste loon, hoger is dan 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan wordt het gebruikelijk loon voor de dga vastgesteld op de loonhoogte van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, ook als 100% van dat loon lager is dan € 51.000. We noemen dit de tegenbewijsregeling.

Afschaffing doelmatigheidsmarge

Per 2023 geldt er geen doelmatigheidsmarge van 25% meer. Je kunt dus niet zoals in 2022 het dga-loon vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Heb je met de Belastingdienst een afspraak gemaakt over de hoogte van het gebruikelijk loon en heb je daarbij gebruikgemaakt van de doelmatigheidsmarge? Dan blijft deze afspraak staan. Dit geldt dan echter niet voor 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, maar voor 100% daarvan. Het gebruikelijk loon van de dga is in 2023 dan het 100%-loon.

Tip: Verlaag gebruikelijk loon met alternatieve loonelementen

Het gebruikelijk loon van een dga wordt belast in box 1. Het nominale belastingtarief daarvan loopt al snel op tot 49,5% en het effectieve belastingtarief is in de hoogste belastingschijven vaak hoger. Het is daarom meestal lucratief om het gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te werken met onbelaste (kosten)vergoedingen en verstrekkingen of de bijtelling voor privégebruik van een auto of fiets van de zaak. Het zijn wél loonelementen, maar je kunt er het loon in geld mogelijk lager mee houden.

Let op: Bij vaststelling van het gebruikelijk loon moet je ook rekening houden moeten met eventuele pensioenbijdragen.

Afschaffing uitzondering innovatieve start-ups

Per 2023 geldt er geen wettelijke uitzondering meer voor lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups. Heb je hier in 2021 of 2022 voor het eerst gebruik van gemaakt, dan mag je dit maximaal drie jaar voortzetten. Voorwaarde is dat je gedurende die looptijd aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet.

Overleg over uitzonderlijke omstandigheden

De Belastingdienst redeneert dat een dga-loon lager dan het gebruikelijk loon onder omstandigheden mogelijk is. Hierbij valt te denken aan situaties met startende bv’s of bv’s die structureel verlies lijden.  Uitgangspunt is in principe dat het loon niet lager is dan het wettelijk minimumloon. Toch kunnen er zakelijke gronden zijn om uit te gaan van een loon lager dan dat. Bij twijfel is het verstandig om hierover contact op te nemen met de Belastingdienst. Dit doe je via het formulier Verzoek vooroverleg. Via de checklists bij het formulier kom je aan de weet welke informatie je in je verzoek moet vermelden.

Meer weten?

Onze fiscalist en lonenspecialist Erwin ten Holder helpt je graag. Bel 0314 741 166 of mail naar e.t.holder@stolwijkkelderman.nl.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?