Skip to main content
26 september 2014

Scholingsvoucher bij in dienst nemen oudere werkloze

Neemt u een ‘oudere’ werkzoekende met een ww-uitkering in dienst en heeft deze scholing nodig om zijn functie goed te kunnen uitoefenen, dan kunt u gebruik maken van een scholingsvoucher. Onlangs is de regeling voor de scholingsvoucher versoepeld. De leeftijdsgrens is verlaagd van 55 naar 50 jaar, het maximale bedrag van de scholingsvoucher is verhoogd van € 750 naar € 1000 en de looptijd van de regeling is met één jaar verlengd.

Scholingsvoucher

De scholingsvoucher is een subsidie voor de opleiding van een werkzoekende met een ww-uitkering die op de eerste dag van zijn opleiding 50 jaar of ouder is, dan wel bij aanvang van de dienstbetrekking die leeftijd heeft bereikt. Deze leeftijdsgrens was eerst 55 jaar.

Let op!

Ook de eis dat de ‘oudere werkloze’ op het moment van aanvraag van de scholingsvoucher ten minste drie maanden een ww-uitkering moet hebben, is komen te vervallen.

Als voorwaarde geldt dat u de oudere werkloze aansluitend in dienst moet nemen. De werknemer moet bij u in dienst treden uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij zijn opleiding heeft afgerond. Dit moet ook blijken uit een getekende arbeidsovereenkomst. Daarnaast gelden voor de dienstbetrekking nog de volgende voorwaarden:

  • De dienstbetrekking moet minimaal drie maanden duren.
  • De 50-plusser moet bij u aan de slag gaan voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een ww-uitkering ontvangt. Daarbij geldt een ondergrens van minimaal twaalf uur per week.

De opleiding van de ‘oudere’ werknemer mag niet langer duren dan één jaar. De scholingsvoucher mag ook gebruikt worden om een ervaringscertificaat (EVC: Erkenning van Verworven Competenties) te behalen.

Maximumbedrag scholingsvoucher

Er is een subsidie mogelijk van 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 1000 (inclusief btw). Dit was eerst € 750. De regeling is al actief vanaf 1 oktober 2013 en zou aanvankelijk lopen tot en met 31 december 2016. Onlangs is bekend gemaakt dat de regeling met één jaar wordt verlengd tot en met 31 december 2017.

Aanvragen scholingsvoucher

Het UWV verstrekt de scholingsvoucher. Deze kan door u worden aangevraagd, maar ook door de werknemer. De aanvraag voor de scholingsvoucher moet bij het UWV uiterlijk twee weken na de eerste opleidingsdag van de werknemer binnen zijn. Aanvragen voor scholing kunnen tot en met 30 september 2016 worden ingediend.

Tip:

Meer informatie over de scholingsvoucher, de voorwaarden en het aanvragen hiervan is te vinden op de site van het UWV.

Terug

Nog niet uitgelezen?