Skip to main content
20 januari 2023

Renseigneringsverplichting – ook betalingen btw-vrijgestelde prestaties aangeven

In ons team zagen we het vorige week al en lieten we het onze klanten direct weten, maar nu trekt ook de SRA, de netwerkorganisatie voor accountants- en advieskantoren, openlijk aan de bel: Er bestaat grote onduidelijkheid over de reikwijdte van de renseigneringsverplichting (artikel 22a Uitvoeringsbesluit Wet IB 2001). De SRA raadt gezien de deadline van 31 januari 2023 zelfs aan om zekerheidshalve toch ook betalingen aan te geven die je hebt gedaan aan natuurlijke personen die je een btw-vrijgestelde prestatie hebben geleverd. De hoofdpunten op een rij.

Per 1 januari 2022 is de renseigneringsverplichting (vernieuwd) van kracht. Dit betekent dat je als organisatie met inhoudingsplicht voor de loonbelasting wettelijk verplicht bent om de Belastingdienst vóór 1 februari 2023 te informeren over betalingen in 2022 aan natuurlijke personen die:

  • Niet bij je in dienst zijn
  • Niet factureren
  • Factureren zonder btw

 

De renseigneringsverplichting geldt NIET voor ZZP’ers die andere ZZP’ers hebben ingehuurd. Ook geldt de verplichting NIET voor:

  • Facturen met 0% btw – in zo een geval wordt immers wel btw berekend
  • Betalingen aan uitzendbureaus voor ingehuurd personeel
  • ZZP’ers die factureren vanuiit een eigen BV – want een BV is geen natuurlijk persoon
  • Betalingen aan vrijwilligers

 

Gegevens die je in het kader van de renseigneringsverplichting digitaal bij de Belastingdienst moet aanleveren:

  • Het bedrag dat je de natuurlijke persoon hebt betaald voor verrichte diensten in de periode van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022
  • De betaaldatum
  • De gegevens van de persoon die je hebt betaald (BSN, naam, geboortedatum, adres)

Aanzienlijke administratieve last

We zien in onze dagelijkse praktijk dat de renseigneringsverplichting opvallend veel voorkomt bij het werken met ZZP’ers in het onderwijs en de zorg; ZZP’ers die veelal factureren met btw-vrijstelling. En laat het nou net het verzamelen van de BSN-nummers en geboortedata van deze en andere ZZP’ers zijn, die voor een enorme administratieve last zorgt. Organisaties die wij erover spreken ervaren het als problematisch.

Toch ook btw-vrijgestelde prestaties aangeven

De renseigneringsverplichting bracht dus al veel werk met zich mee, maar nu lijkt er ook nog grote onduidelijkheid te bestaan omtrent de aangifteplicht van betalingen voor btw-vrijgestelde prestaties. Velen gingen ervan uit dat zij deze niet hoefden aan te gegeven. De Belastingdienst redeneert echter, dat betalingen aan natuurlijke personen die een btw-vrijgestelde prestatie verrichten in 2022 wél onder de verplichting vallen, ongeacht of ze wel of niet factureerden. De SRA beraadt zich over eventuele stappen, maar verwacht geen uitsluitsel op korte termijn. Het is daarom, met het oog op de snel naderende deadline van 31 januari 2023, verstandig om ook de betalingen aan natuurlijke personen die een btw-vrijgestelde prestatie voor je hebben verricht te melden.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?