Skip to main content
11 maart 2024

Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening

In 2022 is de Gemeentewet aangepast, met gevolgen voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Hoe nu om te gaan met rechtmatigheid in de controleverklaring? Definitief uitsluitsel daarover volgt na aanpassingen in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en Besluit begroting en verantwoording. Het ministerie vraagt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om tot nader bericht een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023 op te nemen.

In augustus 2022 is de Gemeentewet aangepast op het punt van het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Voor ons als accountant ontbreekt echter nog een wettelijke grondslag op basis waarvan we een controleverklaring kunnen afgeven voor de rechtmatigheidsverantwoording. Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het Besluit begroting en verantwoording moeten hiervoor worden aangepast. Het verzoek hiertoe ligt al bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar het traject is vertraagd en dus zijn er nog geen definitieve aanpassingen.

Tussenoplossing: Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening

Om alsnog overeenstemming met de aangepaste Gemeentewet te realiseren, vraagt het ministerie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen nu landelijk om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Op die manier sluit een en ander alsnog aan bij de aangepaste financiële verordening en controleverordening.

Wachten op uitkomsten nadere besluitvorming

Het oordeel van de accountant is afhankelijk van nadere landelijke besluitvorming, van onder meer de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA). Deze uitkomsten gaan bepalen hoe de controleverklaring eruit gaat zien. Daarbij zijn twee varianten mogelijk:

  1. Een oordeel van de accountant zal alleen de getrouwheid betreffen, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording
  2. Een tweeledig oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid zoals gebruikelijk in voorgaande jaren

Zodra hierover meer bekend is, brengen we je daarvan op de hoogte.

Terug

Nog niet uitgelezen?