Skip to main content
22 september 2014

De werkgever; werkkostenregeling verplicht vanaf 2015

Werkkostenregeling: verplicht vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2011 heeft u kunnen kiezen om de werkkostenregeling toe te passen, of nog het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen voort te zetten. De meeste werkgevers, zeker in het mkb, hebben voor de oude regeling geopteerd. Nu moet iedere werkgever vanaf 1 januari 2015 verplicht de werkkostenregeling toepassen. In de werkkostenregeling worden enkele wijzigingen voorgesteld.

Vrije ruimte wordt 1,2%
De vrije ruimte voor aangewezen vergoedingen en verstrekkingen wordt 1,2% van de loonsom. Deze verlaging hangt samen met vereenvoudigingen in de werkkostenregeling die ingaan vanaf 1 januari 2015.

Noodzakelijkheidscriterium: vrijstelling voor vergoeding en verstrekking van noodzakelijke gereedschappen, computers, tablets, mobiele telefoons
Als werkgever kunt u gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die u in redelijkheid noodzakelijk acht voor uw bedrijfsvoering (noodzakelijkheidscriterium), vrijgesteld vergoeden of verstrekken. U hoeft dan fiscaal geen rekening te houden met het privévoordeel van de werknemer. Het verschil in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets vervalt hierdoor.

Let op!   
De werknemer moet verplicht zijn tot teruggaaf of vergoeding van de restwaarde als de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever niet langer noodzakelijk is. De vrijstelling geldt ook voor bestuurders en commissarissen, als aannemelijk is dat deze voorziening een voor de behoorlijke uitoefening van dienstbetrekking van deze werknemer gebruikelijke voorziening is.

Vereenvoudiging afrekensystematiek
Werkgevers hoeven maar één keer per jaar de overschrijding van de vrije ruimte vast te stellen en de eindheffing van 80% over die overschrijding af te dragen. Ze doen dat in de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende jaar. Het blijft mogelijk om, indien u dat wenst, periodiek af te rekenen.

Werkkostenregeling: vrije ruimte per concern beoordelen
Werkgevers in een concern hoeven niet per werkgever de vrije ruimte te berekenen, maar kunnen dat voor het concern als geheel doen. Binnen een concern zijn de (klein)dochtermaatschappijen voor ten minste 95% direct of indirect verbonden met de moedermaatschappij. Bij overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte moet de eindheffing worden aangegeven en afgedragen door het concernonderdeel met de grootste loonsom waarover bij de werknemer loonbelasting is geheven.

Let op!    

Bij toepassing van de concernregeling zijn alle betrokken werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde belasting.

Personeelskorting producten eigen bedrijf blijft bestaan
De personeelskorting voor producten uit eigen bedrijf blijft bestaan, maar dan in de vorm van een gerichte vrijstelling. De personeelskorting bedraagt per werknemer en per jaar maximaal 20% van de waarde van deze producten en niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Het is niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren.

Gerichte vrijstelling voor werkplekgerelateerde voorzieningen
Het onderscheid tussen het vergoeden van bepaalde werkplekgerelateerde voorzieningen (belast) en het verstrekken ervan (nihilwaardering) wordt opgeheven. Voor vergoedingen en verstrekkingen van bepaalde werkplekgerelateerde voorzieningen komt een gerichte vrijstelling. Voor welke werkplekgerelateerde voorzieningen straks een nieuwe gerichte vrijstelling gaat gelden, is nog niet helemaal duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit dezelfde zaken waarvoor straks het noodzakelijkheidscriterium geldt.

Tip:
Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het dan zo ver. U moet vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling toepassen. Bereid u zo snel mogelijk voor: het kan noodzakelijk zijn dat u uw arbeidsvoorwaarden aanpast. Onderzoek de noodzakelijke aanpassingen in uw arbeidsvoorwaarden en de salaris- en financiële administratie.

Fiscaal voordeel personeelslening komt waarschijnlijk te vervallen

In het Belastingplan 2015 wordt aangekondigd dat later dit jaar, in een ander wetsvoorstel, een aanpassing komt van de nihilwaardering van de rentekorting op personeelsleningen. Waarschijnlijk zal vanaf 1 januari 2015 de rentekorting op personeelsleningen geheel of gedeeltelijk belast worden.

Werkzoekenden sneller naar ander werk

Er komt een Brug-ww die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen in een sector waar een tekort is, bijvoorbeeld in de techniek. Als een werkzoekende aan de slag gaat in een sector waar een tekort is, krijgt diegene voor de uren dat hij of zij werkt salaris en voor de uren waarin wordt omgeschoold, een ww-uitkering. Dat drukt de overgangskosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

Terug

Nog niet uitgelezen?