Skip to main content
22 september 2014

De particulier; stimulering van werken en besteden

Tarief inkomstenbelasting 2015: lagere stijging dan voorzien

Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2015 36,50% in plaats van de voorziene 36,76%. Per 1 januari 2016 zal het inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf met 0,06 procentpunt stijgen naar 36,56%. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

Het schema voor volgend jaar ziet er als volgt uit:

 

Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Tarief premie volksverzekeringen Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven
Jonger dan 65 jaar:
 –  € 19.822  5,35%  31,15%  36,50%  € 7.235
 € 19.822  € 33.589  10,85%  31,15%  42%  € 13.017
 € 33.589  € 57.585  42%  42%  € 23.095
 € 57.585

 –

 52%  52%

 

Algemene heffingskorting: maximum omhoog, maar meer inkomensafhankelijk

Het maximum van de algemene heffingskorting gaat in 2015 met € 100 omhoog naar € 2203 (tot AOW-leeftijd). Het minimum wordt € 1342. In 2015 wordt de algemene heffingskorting ook meer inkomensafhankelijk. Het afbouwpercentage wordt verhoogd naar 2,32% (2014: 2%) en in 2016 naar 3,32%. Het minimum van de algemene heffingskorting zal dus dalen de komende jaren.

Arbeidskorting: hogere arbeidskorting voor hogere inkomens

Het maximum van de arbeidskorting in 2015 is € 2220. Vanaf een bepaald arbeidsinkomen wordt hierop een inkomensafhankelijke korting toegepast. Deze afbouwgrens wordt in 2015 verhoogd naar circa € 49.900. Het minimumbedrag in 2015 is € 184 bij een arbeidsinkomen van circa € 110.000.

Let op!    
De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt in drie jaarlijkse stappen afgebouwd tot nihil. In 2017 heeft u zodoende geen recht op arbeidskorting meer bij een inkomen vanaf circa € 120.000.

Werkbonus

De werkbonus vervalt vanaf 1 januari 2015 voor mensen die op dat moment nog 61 jaar moeten worden. Mensen die voor 1 januari 2015 al een werkbonus ontvangen, blijven recht houden op deze heffingskorting tot zij 65 jaar worden

Ouderenkorting vrijwel ongewijzigd

In 2015 bedraagt de ouderenkorting € 1042 voor inkomens tot € 35.770, daarboven € 152. Vanaf 2016 wordt de ouderenkorting per jaar € 83 lager.

Afschaffing ouderentoeslag (box 3)

Vanaf 2016 wordt de ouderentoeslag in box 3 afgeschaft. In 2015 blijft de ouderentoeslag nog gehandhaafd. De ouderentoeslag is een extra verhoging van het heffingsvrije vermogen (2014:
€ 21.139 per belastingplichtige) in box 3 van maximaal € 27.984. Ouderen met een inkomen van maximaal circa € 19.895 en een rendementsgrondslag in box 3 van maximaal € 279.708 hebben recht op de ouderentoeslag.

Invoering nettopensioen en nettolijfrente

Vanaf 1 januari 2015 is pensioenopbouw slechts mogelijk over een inkomen tot € 100.000. Daarboven kunnen mensen met een hoger inkomen netto ʹbijsparenʹ voor de oude dag in de vorm van een nettolijfrente of een nettopensioen. De premies daarvoor zijn niet aftrekbaar en de uitkeringen zijn onbelast. De opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. Als de nettolijfrente of het nettopensioen wordt afgekocht in strijd met de uitkeringsvoorwaarden, wordt de gemiste box 3-heffing gecorrigeerd door in het afkoopjaar alsnog een bedrag tot de rendementsgrondslag te rekenen.

Afkoop levenslooptegoed: 80%-regeling

In 2015 mogen belastingplichtigen fiscaal voordelig hun levenslooptegoed in een keer opnemen. Van dat tegoed is dan 80% belast.

Bij de afschaffing van de levensloopregeling konden mensen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3000 of meer, tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan de levensloopregeling. Zij kunnen het tegoed bestedingsvrij en volledig belast opnemen. In 2013 bestond de mogelijkheid om het tegoed ineens op te nemen. Dan was 80% van de waarde van de levensloopaanspraken op 31 december 2011 belast.
Dezelfde regeling wordt nu nog eens ingevoerd in 2015. Dan geldt de 80%-regeling voor het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013.

Let op!    

Neemt u het tegoed volgend jaar in één keer op, dan eindigt voor u definitief de levensloopregeling.

Versnelde invordering toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen krijgt de bevoegdheid tot versnelde invordering van toeslagen. Het gaat om de inning van een bedrag van een terugvordering van een toeslag, de daarbij verschuldigde rente of het bedrag van een bestuurlijke boete in de toeslagensfeer. Versnelde invordering kan alleen worden toegepast in bijzondere situaties, zoals faillissement, vertrek naar het buitenland of als er andere gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan.

Binnentredingsbevoegdheid toezichthouders toeslagen

Toezichthouders voor toeslagen krijgen binnentredingsbevoegdheid, maar niet voor woningen. De maatregel maakt controle bij kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus mogelijk.

Heffingskorting bij immigratie en emigratie vanaf 2016 tijdsevenredig

Woont u in 2015 vanwege immigratie of emigratie een gedeelte van het jaar in Nederland, dan ontvangt u toch het volledige belastingdeel van de heffingskorting. Als de systemen van de Belastingdienst in 2015 zijn aangepast, dan ontvangt u in 2016 het belastingdeel van de heffingskorting tijdsevenredig. De heffingskorting voor de premie volksverzekeringen wordt al tijdsevenredig berekend.

Kindgebonden budget hoger voor alleenstaande ouders

Het kindgebonden budget wordt hoger voor alleenstaande ouders door invoering van de alleenstaande ouderkop van € 3050. Het toetsingsinkomen wordt gerelateerd aan het minimumloon, waardoor de afbouw van het kindgebonden budget al begint bij € 19.767 (2014: € 26.146). Het afbouwpercentage daalt van 7,6% naar 6,75%.

Vrijstelling voor zelf opgewekte elektriciteit met installatie van een ander

Huurders die duurzame elektriciteit verbruiken die is opgewekt door een installatie op of aan de woning, zijn vrijgesteld voor die verbruikte elektriciteit. Hiermee maakt het kabinet in de huursector mogelijk dat op grotere schaal ook zonnepanelen op huurwoningen worden geplaatst.

Lagere energiebelastingvermindering door belastingplicht particuliere zonnepaneleneigenaren

Als gevolg van het arrest Fuchs kunnen zonnepanelenbezitters de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen verrekenen. Ter dekking van deze onvoorziene belastingderving wordt de energiebelastingvermindering voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie de komende jaren licht verlaagd, en voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie afgeschaft.

Afvalstoffenbelasting ook voor particuliere stort

Vanaf 1 januari 2015 geldt de afvalstoffenbelasting voor al het afval dat vanuit Nederland wordt gestort door bedrijven, gemeenten of particulieren. De afvalstoffenbelasting bedraagt € 13 per 1000 kilogram. De belasting wordt geheven aan de poort van de stort- en verbrandingsinrichtingen.

Hogere zorgpremie en stijging eigen risico

De nominale premie voor de zorgverzekering gaat volgend jaar weer iets omhoog. Eind november van dit jaar wordt duidelijk met hoeveel. Het eigen risico stijgt met € 15 van € 360 in 2015 naar € 375 in 2015.

Terug

Nog niet uitgelezen?