Skip to main content
9 maart 2023

Opvallende ontwikkelingen controle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Opvallende ontwikkelingen onder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen:

  • Er is volop verandering in wetgeving
  • Het aantal SiSa-regelingen is flink toegenomen

We lichten het kort voor je toe.

Als controlerend accountant van diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wonen we regelmatig bijeenkomsten van beroepsorganisaties bij. Zo ook onlangs een van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Daar vielen ons twee zaken in het bijzonder op:

1. Volop verandering in wetgeving

Het is ongekend hoeveel de wet- en regelgeving voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op dit moment schommelt. Alom staan topics ter discussie of in de steigers, zoals:

  • De Financiële verhoudingswet en de gemeentewet is per 1 januari 2023 aangepast aan de rechtmatigheidsverantwoording
  • De Provinciewet is in aanpassing
  • Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO) zijn in aanpassing
  • In het kader van de BADO vindt er een discussie plaats om de goedkeuringstolerantie gelijk te trekken met het Rijk: van 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden nu, naar 2% voor fouten én onzekerheden samen.
  • Mei aanstaande wordt een concept-handreiking gepubliceerd voor accountants hoe om te gaan met de controle op de rechtmatigheidsverantwoording

2. Aantallen SiSa regelingen

Het aantal SiSa regelingen is de laatste 3 jaren enorm toegenomen. De oorzaken:

  • Covid-19 gerelateerde regelingen
  • Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat op Rijksniveau tekortkomingen in de controle op Rijksbeleidsdoelstellingen heeft gesignaleerd. Er moet dus meer en betere controle op Rijksuitgaven plaatsvinden met SiSa-regelingen. Het Rijk onderzoekt op dit moment hoe ze de controledruk kan beperken.
Terug

Nog niet uitgelezen?