Skip to main content
21 augustus 2023

Opgelet: Nieuwe CAO Gemeenten beïnvloedt lokale regelingen

Recent heeft de Rechtbank Oost-Brabant een belangrijke uitspraak gedaan die van invloed kan zijn op lokale regelingen binnen gemeenten. Door wijzigingen in de CAO Gemeenten moeten sommige van deze regelingen wellicht aangepast of zelfs afgeschaft worden. Hieronder lichten we toe wat dit voor jou kan betekenen.

Sinds de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in 2020 is er veel veranderd. Zo hebben ambtenaren nu een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst in plaats van een bestuursrechtelijke aanstelling. Rechtspositieregelingen zijn daarmee vervangen door cao’s, zoals de CAR-UWO voor gemeenten. Dat kan in de praktijk veranderingen voor lokale regelingen met zich meebrengen.

Voorbeeld CAO Gemeenten: Lokale verlofregeling

Een lokale verlofregeling vanuit 2011 voor oudere werknemers kwam onlangs onder vuur te liggen. De regeling was destijds het resultaat van lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg tussen een gemeente en de Ondernemingsraad (OR). Oudere werknemers kregen onder deze regeling op voltijdsbasis 0,5 uur arbeidstijdverkorting per dag.

De nieuwste CAO Gemeenten bracht echter harmonisatie van enkele verlofregelingen met zich mee, specifiek ook voor verlof en vakantie. En aangezien de cao een standaard karakter heeft, mogen gemeenten er niet van afwijken. Noch in het voordeel, noch in het nadeel van medewerkers. Dus ontstond twijfel of de aangepaste lokale verlofregeling mocht worden voortgezet. De gemeente en OR legden de kwestie voor aan de rechter.

Rechtbank oordeelt: Lokale regeling niet toegestaan

De uitspraak van de rechter luidde dat de lokale verlofregeling voor oudere werknemers in strijd was met de CAO Gemeenten. Want, zo werd aangegeven, de verlofregeling in de lokale context moest volgens de cao worden beschouwd als vakantie. En vakantie is al gedetailleerd in de cao vastgelegd en het dubbelop regelen van een onderwerp dat al in de cao is vastgelegd is niet toegestaan.

Advies voor gemeenten

Blijf dus scherp op je lokale regelingen, vooral die rondom arbeidsvoorwaarden, en pas waar nodig een en ander aan naar de nieuwe CAO Gemeenten. Twijfel je over de geldigheid van een regeling? Bel of mail ons. We helpen je graag.

Terug

Nog niet uitgelezen?