Skip to main content
30 september 2021

Lokale overheid | Notitie bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is sinds de introductie van het Besluit begroting en verantwoording in 2004 een verplichte paragraaf in de begroting en het jaarverslag. In deze paragraaf moet ‘ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering’ worden gegeven. Deze formulering geeft veel ruimte om gemeente-specifiek invulling te geven aan deze paragraaf. Naar aanleiding van bovengenoemde consultatie inzake de Kadernota rechtmatigheid 2022 bleek dat er een brede behoefte was aan een nadere duiding van de inhoud en reikwijdte van de paragraaf Bedrijfsvoering. Daarom heeft de commissie BBV besloten om naast de actualisatie van de Kadernota rechtmatigheid een Notitie paragraaf Bedrijfsvoering op te stellen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de notitie bedrijfsvoering óf heb je andere vragen met betrekking tot jouw organisatie? Onze specialisten staan voor je klaar.

Bron: Commissie BBV

Terug

Nog niet uitgelezen?