Skip to main content
3 maart 2022

Lokale overheid | Nota verwachtingen accountantscontrole

Op 21 januari 2022 is de definitieve versie van de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2021 gepubliceerd. In deze nota wordt gecommuniceerd welke werkzaamheden de controlerend accountant zal moeten uitvoeren. Daarnaast worden ook de werkzaamheden die eventueel worden uitgevoerd door de medewerkers belast met interne controle van de medeoverheid benoemd.

Er is in deze nota een aparte bijlage opgenomen over de bestedingen en de baten voor de Tozo. Hierin is aangegeven dat het ministerie van SZW kennis neemt van de verantwoordingsinformatie van de Tozo op 30 september 2022. Gemeenten hebben hierdoor feitelijk 2,5 maand de gelegenheid om de verantwoordingsinformatie te corrigeren of aan te vullen.

In de nota is ook een toelichting gegeven over de financiële verantwoording van aanvragen die in 2022 zijn gedaan en die met terugwerkende kracht ingaan in december 2021. De bestedingen die betrekking hebben op december 2021 kunnen als bestedingen in de SiSa verantwoording van 2022 worden meegenomen.

Daarnaast zijn ook de SiSa bijlage en de invulwijzer gepubliceerd. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van de SiSa regeling 2020. Er zijn zes regelingen vervallen. Daarnaast is er een zeer groot aantal nieuwe regelingen over 2021.

Tot slot zijn er een aantal wijzigingen geweest in de regelingen zoals bijvoorbeeld de regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik en de tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur. De documenten zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het is belangrijk dat deze documenten als basis worden gebruikt voor de jaarstukken.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Terug

Nog niet uitgelezen?