Skip to main content
29 juni 2017

Nieuwe Arbowet

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie, veiligheid en gezondheid. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn:

  1. alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een arbeidsomstandighedenspreekuur;
  2. de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken; waar nodig schakelt hij met andere arboprofessionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;
  3. elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;
  4. versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Daarnaast krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  5. aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Hieronder volgt een uitleg van de hierboven genoemde belangrijkste wijzigingen in de Arbowet.

1. Alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een arbeidsomstandighedenspreekuur

Alle werknemers krijgen met ingang van 1 juli 2017 de mogelijkheid om preventief naar de bedrijfsarts te gaan. De werknemer hoeft niet ziek te zijn om een gesprek met de bedrijfsarts te voeren. Door vroegtijdig advies in te winnen kan de werknemer voorkomen om uit te vallen met fysieke danwel psychische klachten. De werknemer heeft geen toestemming nodig van de werkgever. Veel werkgevers hebben al via de arbodienst geregeld dat een medewerker preventief naar de bedrijfsarts kan. De bedrijfsarts zal geen informatie betreffende dit gesprek aan de werkgever verstrekken.

2. De bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken

De bedrijfsarts kan in de nieuwe wet de werkgever nog beter van advies voorzien over het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de werknemers. De bedrijfsarts heeft in de nieuwe Arbowet 5 nieuwe punten om de beroepsuitoefening goed te kunnen borgen. Deze zijn:
– bezoeken van de werkplek,
– second opinion,
– klachtenbehandeling,
– overleg met het medezeggenschap,
– beroepziekten

3. Elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;

Werkgevers, werknemers en dienstverleners zijn gebaat bij goede en duidelijke afspraken. Een basiscontract zoals in de nieuwe wet opgenomen biedt werknemers bescherming, werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle partijen. Veel werkgevers hebben een contract met een arbodienst. Het is goed te controleren of dit contract voldoet aan het nieuwe basiscontract.

In het nieuwe basiscontract zijn 5 verplichte taken opgenomen. Deze zijn:
– ziekteverzuimbegeleiding
– arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
– aanstellingskeuringen
– toetsen van en adviseren over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
– bieden van de mogelijkheid voor de werknemer om de bedrijfsarts te consulteren

4. Versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Daarnaast krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;

De preventiemedewerker houdt zich bezig met maatregelen gericht op veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. Hij maakt het bespreekbaar en kan zorgen dat de risico’s beperkt of voorkomen kunnen worden. Elke organisatie is verplicht om één werknemer te hebben die de verplichte preventietaken vervult. In de nieuwe Arbowet is geregeld dat de OR of de PV (personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht hebben bij de aanstelling van de preventiemedewerker. Bij organisaties tot 25 werknemers mag de directeur ook als preventiemedewerker optreden.

De drie wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

– Het (mede) opstellen en uitvoeren van een RI&E
– Het adviseren aan en nauw samenwerken met de OR of PV of bij het ontbreken daarvan bij de belanghebbende werknemers over de te nemen of genomen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid, deze maatregelen (mede) uitvoeren
– De preventiemedewerker dient genoeg deskundigheid te hebben en tijd te krijgen uit de organisatie om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten.

5. Aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De bedrijfsarts dient nog scherper toe te zien op beroepsziekten. Hij zal bij een beroepsziekte contact opnemen met de werkgever en dit melden bij het centrum.

Overige aandachtspunten

Arbodiensten en organisaties kunnen naast deze wettelijke taken ook aanvullende diensten met elkaar afspreken. Zo kan elke organisatie zorgen voor een pakket op maat met zijn arbodienst.

Vitacon Luteijn

In de nieuwe arbowet is geregeld dat elke werkgever een basiscontract dient af te sluiten met de arbodienst. Om dit te verwezenlijken geldt er een overgangsperiode van 1 jaar. Vitacon Luteijn zal haar overeenkomsten met haar bestaande relaties aanpassen naar de nieuwe wetgeving. Voor 1 januari 2018 kunt u, indien dat nodig is, een nieuw of aanvullend contract van ons verwachten.

Mocht u naast het basiscontract een maatwerkcontract wensen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen en komen wij graag met u bespreken hoe de arbodienstverlening er in de toekomst uit dient te gaan zien.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?