Skip to main content
15 april 2014

Modernisering Ziektewet: Voorkomen is beter dan betalen!

Als een ex-werknemer binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en geen WW-uitkering of een andere dienstbetrekking heeft, heeft hij/zij toch recht op een ZW-uitkering en later eventueel op een WGA-uitkering. In dat geval worden deze lasten aan de voormalige werkgever doorbelast.

Dit is het antwoord op de vraag die  een aantal weken  aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gesteld.

In de wandelgangen werd al langer gefluisterd dat werkgevers zouden kunnen ontsnappen aan de financiële consequenties van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan of kort na uitdiensttreding ziek worden, maar nu is dit door het ministerie ook bevestigd.

Het belang van het aanvragen én verkrijgen van een WW-uitkering aansluitend aan het einde van het dienstverband van uw werknemers is hiermee niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de werkgever van belang.

Modernisering ziektewet

Sinds 1 januari 2014 geldt een premiedifferentiatie voor de Ziektewet. Kort gezegd komt het er op neer dat u voor werknemers die ofwel ziek uit dienst gaan, ofwel binnen vier weken na hun uitdiensttreding ziek worden en aanspraak moeten maken op een Ziektewetuitkering, een hogere gedifferentieerde premie moet betalen. Daarbij geldt ook; hoe langer de ziekte duurt, hoe hoger de premie is.

Dit kan leiden tot grote financiële consequenties voor werkgevers die met relatief veel tijdelijke contracten werken. Het is dan ook zaak om:

  1. Werknemers die uit dienst gaan te stimuleren en behulpzaam te zijn bij het aanvragen van een WW-uitkering.Dat kan immers de aansprakelijkheid voor het betalen van een hogere premie – omdat werknemers binnen vier weken nadat zij uit dienst zijn gegaan ziek worden – voorkomen.
  2. Het ziekteverzuim van medewerkers én van ex-medewerkers goed in de gaten te houden en zoveel mogelijk te bevorderen dat de ziekte zo kort mogelijk duurt.

 

  • Zorg ervoor dat medewerkers die uit dienst treden de verplichting hebben om u op de hoogte te houden van hun eventuele ziekte én dat u – ingeval van ziekte – grip heeft op het verzuim, het herstel en de re-integratie. In tijdelijke contracten kunt u hiervoor een bepaling opnemen en ook in uw beëindigingsovereenkomst.

 

Bron: HR-Expert

Terug

Nog niet uitgelezen?