Skip to main content
18 september 2014

Maatregelen Prinsjesdag op een rij

De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. De belangrijkste maatregelen hebben we alvast voor u op een rij gezet.

Let op!

Welke plannen er uiteindelijk doorgaan hangt af van wat er de komende maanden in de Tweede en Eerste Kamer wordt beslist.

Lastenverlichting op arbeid

Het belastingtarief in de 1e schijf gaat per 1 januari 2015 bescheiden omhoog van 36,25% naar 36,5%. Aanvankelijk was voorzien in een verhoging naar 36,76%, maar dit gaat niet door. Om ervoor te zorgen dat werken meer loont gaat de arbeidskorting verder omhoog naar maximaal € 2.220 (2014: € 2.097).

Ondersteuning woningmarkt

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op een restschuld na verkoop van de eigen woning, verlengd van 10 jaar naar 15 jaar. Ook voor mensen met dubbele woonlasten is goed nieuws te melden. De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar. Ook de regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning, wordt structureel. Tot slot wordt het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan twee jaar) verlengd tot 1 juli 2015.

Einde aftrekbaarheid buitenlandse geldboetes

Het is volgend jaar niet meer mogelijk om buitenlandse geldboetes in aftrek te brengen. Dat geldt ook voor verkeersboetes, mededingings- en milieuboetes.

Aanpassing gebruikelijk loon

Bent u directeur-grootaandeelhouder dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. In deze regeling wordt onder andere de zogeheten doelmatigheidsmarge verlaagd van 30% naar 25%. Dat kan voor u in 2015 een verplichte salarisverhoging betekenen.

80%-regeling voor opname levenslooptegoed

Heeft u nog een tegoed staan op een levenslooprekening dan kunt u in 2015 gebruik maken van de 80%-regeling als u uw volledige levenslooptegoed dan in één keer opneemt. U betaalt dan belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2013 op de rekening stond. Het overige tegoed is wel volledig belast. Neemt u het tegoed volgend jaar in één keer op, dan eindigt voor u de levensloopregeling definitief.

Aanpassing ouderenkorting en afschaffing ouderentoeslag

Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag in box 3 afgeschaft. Nu geldt voor ouderen met een ‘klein’ inkomen in box 3 nog een verhoging van het belastingvrije vermogen van maximaal € 27.984 (ouderentoeslag). Daarnaast wordt met ingang van 2016 de ouderenkorting € 83 lager.

Opname lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Raakt u als zzp’er arbeidsongeschikt dan krijgt u de mogelijkheid om uw lijfrenteaanspraak eerder op te nemen. U bent dan geen revisierente verschuldigd en u kunt zo voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De ontvangen afkoopsom hoort wel tot uw box 1-inkomen en er gelden een aantal voorwaarden. Zo moet sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid en u mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Extra informatie over bankrekeningen

Met ingang van 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen uit op één bankrekening die op naam staat van degene die recht heeft op een teruggaaf of toeslag. In verband met deze eenbankrekeningmaatregel moeten banken meer informatie aan de Belastingdienst gaan verstrekken over bankrekeningen. Daarbij moet u denken aan uw NAW-gegevens en uw geboortedatum, eventueel onder vermelding van uw burgerservicenummer. Banken krijgen de wettelijke bevoegdheid om burgerservicenummers in hun interne administratie te gebruiken.

Maatregelen die dit jaar eindigen

  • Tot slot komt een aantal maatregelen die dit jaar gelden, volgend jaar niet meer terug.
  • De tijdelijke verlaging van het box 2-tarief van 25% naar 22%. Volgend jaar geldt weer het tarief van 25% in box 2.
  • Wie in 2015 vermogen uit een stamrecht in één keer laat uitkeren, kan geen gebruik meer maken van de 80%-regeling. Het in één keer laten uitkeren van een stamrechtaanspraak is dan volledig belast.
  • Op 1 januari 2015 eindigt de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning.
  • De werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 verplicht. U kunt dan niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting.
Terug

Nog niet uitgelezen?