Skip to main content
7 juni 2022

Lokale overheid | Wetswijziging kostendelersnorm

Ouders die een uitkering ontvangen en waarbij hun inwonende kind 21 jaar is geworden, worden gekort op hun uitkering. Er mag door gemeenten van de kostendelersnorm worden afgeweken. Op basis van artikel 18 van de Participatiewet is het mogelijk om maatwerk toe te passen. Gemeenten dienen hierbij het individuele geval en de omstandigheden te beoordelen.

Wetswijziging

In het coalitieakkoord van 2021-2025 is afgesproken dat de kostendelersnorm gewijzigd wordt. De reden voor deze wetswijziging is dat jongeren vanaf 21 jaar vaak het ouderlijk huis verlaten en/of zich uitschrijven uit het BRP met ‘bestemming onbekend’. Dit doen zij om te voorkomen dat de bijstandsuitkering van hun ouders wordt verlaagd. Het nieuwe voorstel is om de leeftijd voor de toepassing van de kostendelersnorm te verhogen naar 27 jaar. Dit betekent dat jongvolwassenen tot 27 jaar die bij hun ouders inwonen, niet langer meetellen als kostendeler en de uitkering niet naar beneden wordt bijgesteld. Als de Eerste en Tweede Kamer met het voorstel instemmen dan zal dit gaan gelden per 1 januari 2023.

Kostendelersnorm bij opvang ontheemden

Indien een uitkeringsgerechtigde een ontheemde een tijdelijk verblijf biedt, dan leidt dit niet tot een lagere bijstandsuitkering. Dit is ook van toepassing voor het tijdelijk verblijf van mensen uit Oekraïne. Het verblijf moet wel gemeld worden bij de gemeente en zij moeten vaststellen dat er sprake is van tijdelijk verblijf. In het kader van de kostendelersnorm geldt dat personen van 21 jaar en ouder niet worden meegeteld voor de kostendelersnorm indien het om een tijdelijk verblijf gaat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om dak- en thuislozen of om mensen in een crisissituatie. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoekt gemeenten om met het oog op de oorlog in Oekraïne de kostendelersnorm voor de eerste zes maanden niet toe te passen wanneer bijstandsgerechtigden deze mensen tijdelijk in huis nemen. Dit geldt voor ook voor andere ontheemden in crisissituaties. Gemeenten kunnen hierbij gebruik maken van maatwerk op grond van artikel 18, eerste lid, Participatiewet.

Ontvangst vrijwillige bijdrage

De bijstandsgerechtigde is op grond van de inlichtingenplicht (art. 17 Pw) verplicht om een vrijwillige bijdrage te melden aan de gemeente. Indien er een melding wordt gedaan dat er sprake is van inwoning dan worden gemeenten geadviseerd om hiernaar te informeren en de bijstandsgerechtigde te wijzen op de meldplicht indien er sprake is van vrijwillige bijdrage. Voor de bijstandsverlening zijn er geen gevolgen voor de vrijwillige bijdrage zolang deze bijdrage in redelijke verhouding staat tot de te maken kosten. De Regeling opvang ontheemden Oekraïne kan als basis worden gebruikt voor het bepalen van een redelijke vergoeding. In deze regeling worden bijdragen benoemd van € 215 per volwassene per maand en € 55 per minderjarige per maand.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze wetswijziging? Neem dan contact op met onze specialisten.   Bron: Rijksoverheid
Terug

Nog niet uitgelezen?