Skip to main content
19 september 2022

Lokale overheid | Economische agenda voor stad en regio

Op 28 juli 2022 heeft de VNG de economische agenda voor stad en regio gepubliceerd. Hierin staan handvatten beschreven over hoe gemeenten kunnen omgaan met de transitie naar een nieuwe economie.

Gemeenten kunnen bijdragen aan een goede economische structuur door economisch en sociaal beleid beter op elkaar aan te laten sluiten. Verder kunnen innovaties worden gecombineerd met vernieuwend ondernemerschap en tegenstrijdige prikkels worden weggenomen.

Ondernemersdienstverlening en ondersteuningsinfrastructuur

Bij een goed economisch beleid is het van belang dat er optimale dienstverlening is aan ondernemers. Het aantal loketten en organisaties waarmee een ondernemer in contact kan komen is in kaart gebracht door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. De uitkomst is dat de hoeveelheid loketten en organisaties zo groot is dat het lastig is om hier overzicht in te bewaren.

Het is van belang dat de ondersteuningsinfrastructuur door de verschillende organisaties richting ondernemers op orde wordt gebracht zodat deze optimaal kan functioneren. Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde die bijdraagt aan het succes voor de vernieuwing van de economische structuur, ruimte voor ondernemerschap en human capital.

Vernieuwing economische structuur

Gemeenten kunnen een rol innemen bij het bewerkstelligen van verschillende economische transities. Als gevolg van de coronacrisis zijn er een aantal transities in een stroomversnelling geraakt. Vooral op het gebied van digitalisering. Daarnaast is ook de kijk op logistiek veranderd. Er is meer aandacht voor lokale en duurzame logistieke ketens. Tot slot is er ook een transitie op het gebied van wonen en klimaat nodig waarbij moet worden gekeken naar vastgoed, (digitale) bereikbaarheid, energie en circulariteit.

Gemeenten kunnen deze transitie ondersteunen door beleid te voeren en actie te ondernemen om circulaire economie, de digitale transitie en impact ondernemen te stimuleren.

Ruimte voor werken

Gemeenten zijn belangrijk bij het leveren van ruimte aan ondernemers. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de omgeving, bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. Een uitdaging die zij daarbij hebben is de toenemende schaarste van fysieke ruimte. Voor hen is de opgave om toekomstbestendig de werklocaties in te richten. Het is van belang dat er in de toekomst voldoende ruimte is voor ondernemerschap en bedrijvigheid. Er kan onder andere aandacht worden geschonken aan binnensteden, bedrijventerreinen en innovatiecampussen.

Human Capital Agenda

De human capital-agenda ziet toe op een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Dit vergt diverse samenwerkingen met o.a. ondernemers, onderwijsinstellingen, werknemers en overheden. Door de verschillende transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering treden er veranderingen op in de arbeidsmarkt. Dit veroorzaakt aanpassingen in het soort werk en de benodigde vaardigheden.

Mensen moeten zich makkelijk kunnen aanpassen aan deze arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een opleiding te doen of over te stappen naar ander werk. Het hebben van een wendbare en weerbare beroepsbevolking is cruciaal voor de economische ontwikkeling en welvaart. Gemeenten kunnen dit bewerkstelligen door verbindingen te maken tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Regionaal samenwerken aan een veerkrachtige economie

Regionale samenwerking stimuleert een brede welvaart in alle regio’s. Een goede regionale economische structuur draagt bij aan een toekomstbestendige economie. De samenwerking tussen de overheden is hierbij van belang. Er behoort afstemming te zijn over verschillende zaken zoals opgaven signaleren, prioriteiten stellen, doelen formuleren en taken en verantwoordelijkheden verdelen. Ook de samenwerking met andere betrokkenen zoals burgers of bedrijven is van belang.

Gemeenten kunnen een rol spelen bij het bewust maken van de gedeelde belangen en verantwoordelijkheden die de vernieuwde economische structuur met zich meebrengt.

Meer informatie

Wil je meer weten over waar voor jou als gemeente de kansen liggen? Neem contact op met onze specialisten, zij denken graag met je mee.

 

Bron: VNG

Terug

Nog niet uitgelezen?