Skip to main content
9 december 2015

Kamerbrief over voortgang loondoorbetaling bij ziekte

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang met betrekking tot de plannen tot loondoorbetaling bij ziekte.

Asscher geeft aan dat het kabinet de variant ‘collectieve verzekering tweede ziektejaar voor kleine werkgevers met opt-out-mogelijkheid’ als enige maatregel haalbaar acht. Deze variant houdt in dat kleine werkgevers (loonsom tot tien maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) voor de tweedejaarsloondoorbetaling verzekerd zullen zijn bij UWV. De lasten in het tweede ziektejaar worden gefinancierd via een werkgeverspremie. Als de werkgever niet van de collectieve verzekering gebruik wil maken, blijft de huidige situatie bestaan. De werkgever kan zich eventueel privaat verzekeren.

Deze variant wordt op dit moment verder uitgewerkt. Onderzocht wordt onder meer wat de rol van UWV bij de re-integratieverplichtingen in het tweede jaar zal zijn. Ook wordt bekeken of de RIV-toets voor werkgevers die collectief verzekerd zijn bij UWV, moet worden vervroegd naar het einde van het eerste jaar. In het voorjaar van 2016 volgt een nadere uitwerking.

Antwoord Vitacon Preventie & Verzuim:

We wachten met spanning af wat er gaat gebeuren. Indien Minister Asscher beslist om het tweede ziektejaar bij het UWV onder te brengen dan zal dit nog meer kosten voor de werkgever met zich meebrengen. Immers het UWV moet na 1 jaar van ziekte het dossier overnemen en de re-integratie in het 2e jaar uitvoeren. Dit is geen haalbare zaak. Hierdoor zal de WIA-stroom toenemen en zullen de premies voor de WGA en de premies voor het 2e ziektejaar alleen maar verhogen.

Bron: Verifi nieuwsbrief

Terug

Nog niet uitgelezen?