Skip to main content
13 april 2016

Kamerbrief over beroepsziekten

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van beroepsziekten. In zijn brief beschrijft de minister het lopende beleidsprogramma, gericht op de preventie en herkenning van beroepsziekten.

Dit beleidsprogramma maakt deel uit van het beleid van het ministerie van SZW op het gebied van gezond en veilig werken. Dat er nog altijd te veel mensen ziek worden door hun werk leidt tot groot persoonlijk leed en hoge kosten voor werkgevers en maatschappij.

Speerpunten

Werkgevers moeten samen met werknemers de wettelijk verplichte zorg voor goede arbeidsomstandigheden invullen op de werkvloer. Speerpunten daarbij: meer kennis en bewustzijn over een gezonde en veilige bedrijfscultuur en gezondheidsrisico’s in het werk, en de preventie van beroepsziekten. Asscher geeft in zijn brief concreet aan dat hij van werkgevers en werknemers, arbo- en zorgprofessionals en andere spelers grote betrokkenheid en goede samenwerking verwacht als het gaat om het behoud van gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid in werk.

Preventie

Preventie van beroepsziekten is volgens de minister vooral maatwerk en dat vraagt om betrokkenheid van de werknemer en kennis van de individuele werkomstandigheden. Daarnaast is een professionele arbodienstverlening een must voor een goede preventie van beroepsziekten. Asscher heeft daarvoor dan ook maatregelen opgenomen in de voorgestelde wetswijziging rond arbodienstverlening. Ook in dat wetsvoorstel ligt een belangrijke taak bij werkgevers, werknemers en arboprofessionals om gezondheidsschade door werk te voorkomen en tijdig te herkennen.

Campagnes beroepsziekten

Naast het stellen van wettelijke kaders en het toezicht daarop, zegt de minister zich te blijven inzetten op agendering, communicatie en kennisdeling van beroepsziekten. Op dit moment loopt de campagne rondom werkstress, een van de meest voorkomende beroepsziekten. Asscher wil na de vierjarige werkstresscampagne een soortgelijke campagne opzetten gericht op andere veel voorkomende beroepsziekten.

Internationaal

Asscher wijst er bovendien op dat hij ook internationaal inzet op de preventie van beroepsziekten. Bijvoorbeeld door zich op Europees niveau hard te maken voor de preventie van werkgerelateerde kanker door het stellen van meer en betere Europese grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen. Ook de in het kader van het Nederlands voorzitterschap georganiseerde conferentie is gericht op dit thema.

 

Bron: arbo-online.nl 2016

Terug

Nog niet uitgelezen?