Skip to main content
15 augustus 2014

Hoe hoog mag (of moet) de overlijdensuitkering zijn?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek hebben de nagelaten betrekkingen van een overleden werknemer recht op een overlijdensuitkering van zijn loon over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met een maand na die dag. Onder nagelaten betrekkingen worden hier verstaan ‘de langstlevende echtgenoot van wie de werknemer niet duurzaam was gescheiden’ of ‘de minderjarige wettige’ of ‘natuurlijke kinderen’. Daarnaast kan er in de cao of anderszins een hogere uitkering zijn overeengekomen.

Fiscaal is echter een eenmalige uitkering betaald bij het overlijden van de werknemer tot maximaal driemaal het loon over een maand vrijgesteld. Het loon over een maand voor de berekening van de vrijstelling is het fiscale loon over een maand (kolom 14 van de loonstaat), inclusief:

  • werknemersbijdragen in een pensioenpremie;
  • werknemersbijdragen in verband met aanspraken die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken op grond van de ZW/WW/WAZO/WIA, dan wel ingehouden bedragen voor overeenkomende aanspraken;
  • werknemersbijdragen in verband met aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval;
  • werknemersbijdragen in de levensloopregeling (onder het overgangsrecht).

 

Vast overeengekomen beloningen zoals vakantiegeld en een vaste dertiende maand behoren voor de berekening van de vrijstelling (voor 1/12 deel) tot het loon over een maand.

De vrijstelling geldt ongeacht of de uitkering al dan niet is gebaseerd op een aanspraak. De vrijstelling is eveneens van toepassing op verstrekkingen in natura in verband met overlijden.

Bij samenvoeging van inkomsten, bijvoorbeeld loon en een aanvullende sociale verzekeringsuitkering, is de basis voor de vrijstelling het van de werkgever afkomstige loon. Het bedrag van de vrijstelling mag dan dus niet worden gebaseerd op het totale – deels door te betalen – loon.

De vrijstelling kan niet worden toegepast op bijvoorbeeld de afrekening van het door de overledene al verdiende vakantieloon of ander nabetaald loon.

Terug

Nog niet uitgelezen?