Skip to main content
30 december 2021

Hoge Raad maakt korte metten met box 3

Op 24 december jl. heeft de Hoge Raad beslist dat het huidige box 3 systeem in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens (EVRM).

Hoe werkt het box 3 systeem?

Het box 3-systeem is in 2001 geïntroduceerd. Er was tot 2017 sprake van een forfaitair rendement van 4%. Dit resulteerde in een heffing over het vermogen van 1,2%. Door de steeds lagere rente op spaargeld is dat systeem in 2017 aangepast en zijn er drie schijven ingevoerd met elk een eigen forfaitair rendement.

Uitspraken Hoge Raad

Al in 2019 besliste de Hoge Raad dat het tot 2017 geldende systeem niet door de beugel kon, maar liet het aan de wetgever over om het systeem aan te passen. Slechts wanneer een belastingplichtige werd geconfronteerd met een individuele en buitensporige last was de rechter de afgelopen jaren bereid om in te grijpen. Door de aanpassing van het box 3 stelsel in 2017 naar de huidige drie schijven was de vraag hoe de Hoge Raad hiertegen aankeek.

In de uitspraak van 24 december 2021 zegt de Hoge Raad dat ook het huidige systeem niet voldoet. In tegenstelling tot de uitspraak in 2019 grijpt de Hoge Raad nu wel in. De belasting aanslag wordt aangepast. Er wordt belasting geheven over het werkelijk genoten rendement en niet over het in dit geval veel hogere forfaitaire rendement.

Wat te doen ?

Bezwaar indienen heeft waarschijnlijk alleen zin indien het werkelijk gerealiseerde rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Dit is met name voor belastingplichtigen van wie het vermogen voor een groot deel uit banktegoeden bestaat of bijvoorbeeld sprake is van verliezen op beleggingen. Als de belastingaanslagen over de afgelopen jaren nog niet definitief zijn vastgesteld is het dus zaak om tijdig bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor de aangifte 2021 die je in 2022 doet. Bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van de aanslag te worden ingediend.

Wat kan je van ons verwachten?

Stolwijk Kennisnetwerk gaat ter behoud van rechten pro forma bezwaar indienen voor al onze klanten die een box 3 heffing hebben. Latere motivering zal dan volgen. De verwachting is dat het Ministerie van Financiën met richtlijnen komt om de bezwaren inhoudelijk en procesmatig af te handelen.

Is de bezwaartermijn verlopen dan kun je geen teruggave vorderen door bezwaar te maken tegen de aanslag. Overigens zijn er wel geluiden dat het Ministerie van Financiën gaat bezien of de uitspraak ook gevolgen heeft voor belastingplichtigen die eerder geen bezwaar hebben gemaakt.

Meer informatie

Wil je meer weten over het box 3 systeem en met welke gevolgen jij te maken krijgt? Neem dan contact op met een van onze fiscale specialisten. Je kunt ze telefonisch (0314 – 369 111) of per mail bereiken.

Terug

Nog niet uitgelezen?