Skip to main content
15 maart 2023

Heeft jouw organisatie al een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker, elke organisatie moet er minstens één hebben en dat mag geen externe partij zijn. Wat voor taken en verantwoordelijkheden heeft een preventiemedewerker?

Elke organisatie is verplicht tenminste één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Dit moet iemand van binnen de eigen organisatie zijn. Voor organisaties tot en met 25 medewerkers geldt dat de werkgever zelf deze taak op zich mag nemen, voor grotere organisaties moet de taak in handen liggen van een andere medewerker.

Taken van de preventiemedewerker

De precieze inhoud van de taken van een preventiemedewerker is afhankelijk van onder andere de grootte, structuur en omstandigheden van een organisatie. Wel zijn er tenminste deze drie wettelijke taken (artikel 13 van de Arbowet, lid 7):

  1. Ondersteunen van de werkgever bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden
  2. Adviseren van en nauw samenwerken met arbo-deskundigen en de ondernemingsraad (OR)/personeelsvertegenwoordiging voor maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  3. (Mede) uitvoeren van arbo-maatregelen

Optimale arbeidsomstandigheden

De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Dit doet hij door te helpen met het opstellen van een overzicht van alle risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen de organisatie. Dit resulteert in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De werkgever krijgt hiermee snel inzicht in welke verbeteringen er op welk vlak nodig of gewenst zijn.

Goed arbeidsomstandighedenbeleid

De preventiemedewerker helpt bij het opstellen van een plan van aanpak, waarin staat welke maatregelen er nodig zijn voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en hoe deze kunnen worden ingevoerd. Hierbij werkt de preventiemedewerker nauw samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, maar ook met de OR/personeelsvertegenwoordiging.

Uitvoering arbo-maatregelen

De preventiemedewerker is afkomstig van de werkvloer. Vanuit die rol en ervaring kan hij actief bijdragen aan het tot een minimum beperken van de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk, bijvoorbeeld door geluidsoverlast, gevaarlijke stoffen of zware lichamelijke belasting. De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en de medewerkers en let erop dat er voldoende oog is voor (in de RI&E beschreven) risico’s. Concrete taken kunnen zijn het meewerken aan heldere voorlichting en duidelijke werkinstructies voor correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools.

Takenpakket uitbreiden

Naast de drie wettelijke taken, kun je ervoor kiezen het pakket van de preventiemedewerker uit te breiden met taken zoals:

  • Bijhouden en registreren van arbeidsongevallen
  • De rol van vertrouwenspersoon
  • Organiseren van samenwerking met bedrijfshulpverlening

Meer weten?

Hulp nodig bij het inrichten van het takenpakket van een preventiemedewerker? Meer weten over de RI&E? Arbodeskundig advies inwinnen? Bel of mail ons, we helpen je graag.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?