Skip to main content
26 februari 2024

Gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving – Waar val jij nu onder?

De groottecriteria voor de jaarverslaggeving zijn verhoogd. Dit moet voorkomen dat je als micro, kleine of middelgrote onderneming wordt onderworpen aan overbodige EU-bepalingen voor financiële rapportage en duurzaamheidsverslaglegging. Onder welk groottecriterium val je nu en bieden de gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving jou wellicht lastenverlichting?

De groottecriteria voor de jaarverslaggeving bepalen of jouw onderneming wordt gezien als ‘groot’, ‘middelgroot’, ‘klein’ of ‘micro’. Aan elk criterium zijn verwachtingen en verplichtingen gekoppeld ten aanzien van financiële verslaglegging en duurzaamheidsrapportage.

De laatste wijzigingen in de groottecriteria stamden uit 2013. Tussen toen en nu is er uiteraard veel veranderd in de wereld, denk aan de sterk gestegen inflatie. Dit maakte dat bij steeds meer bedrijven de verslagleggings- en rapportageverplichtingen van middelgrote en grote ondernemingen ontstonden. Ongewenst, zo oordeelde de Europese Commissie en dus vaardigde ze op 17 oktober 2023 een nieuwe richtlijn uit met gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving. Daarbij verhoogde ze de grensbedragen voor balanstotaal en netto-omzet, maar liet werknemersaantallen ongewijzigd.

De nieuwe verhoogde groottecriteria

De nieuwe groottecriteria zijn ieder geval van toepassing per 1 januari 2024 voor ondernemingen (rechtspersonen) in de lidstaten van de Europese Unie. Ook heeft elke lidstaat de mogelijkheid om de richtlijn met de gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving al toe te passen vanaf het boekjaar 2023. Nederland maakt hiervan gebruik. Zoals het nu lijkt, mag het nieuwe grootteregime ook worden toegepast op de vergelijkende cijfers.

Gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving
 GroottecriteriaBalanstotaal in €Netto-omzet in €Aantal werknemers
MicroOud≤ 350.000≤ 700.000< 10
 Nieuw≤ 450.000≤ 900.000< 10
KleinOud≤ 6.000.000≤ 12.000.000< 50
 Nieuw≤ 7.500.000≤ 15.000.000< 50
MiddelgrootOud≤ 20.000.000≤ 40.000.000< 250
 Nieuw≤ 25.000.000≤ 50.000.000< 250
GrootOud> 20.000.000> 40.000.000> 250
 Nieuw> 25.000.000> 50.000.000> 250
Bron: Europese Commissie (DG Fisma)

Huidige stand van zaken

De Raad van State adviseerde de minister voor Rechtsbescherming op 5 februari 2024 positief over het ontwerpbesluit. Dus worden de nieuwe groottecriteria als algemene maatregel van bestuur ingevoerd. Dat betekent dat voor de aanpassing van de wet (de artikelen 395a, 396 en 397 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) geen stemming nodig is in de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting zal de minister het besluit nog dit kwartaal verwerken in de genoemde wetsartikelen.

Gelden gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving nu al?

Zolang het ontwerpbesluit nog niet is omgezet in nieuwe wetgeving, gelden de oude groottecriteria. Je kunt de nieuwe groottecriteria dus nog niet toepassen voor je actuele jaarverslaggeving.

Groottecriterium geldt na tweede jaar

Rechtspersonen moeten gedurende twee opeenvolgende balansdata aan de groottecriteria voldoen. Hiermee voorkomt de richtlijn een veelvuldige wisseling van het regime. Het incidenteel, gedurende één boekjaar, voldoen aan de criteria van een ander regime leidt niet tot een wijziging van het toe te passen regime.

Voorbeeld

De balansdata van een onderneming over boekjaar 2023 voldoen voor het tweede jaar aan de groottecriteria middelgroot. Op basis van huidige wet- en regelgeving zijn de jaarcijfers van boekjaar 2023 dan eerste jaarcijfers die je door een accountant moet laten controleren.

Uitgebreider rapporteren vanaf ‘middelgroot’

Vanaf het moment dat op jouw bedrijf het regime middelgroot van toepassing is, moet je als bestuur van de rechtspersoon uitgebreider rapporteren in het jaarverslag. Zo moet je onder andere:

  • Meer toelichten over de cijfers in de balans en de winst-en-verliesrekening
  • Bij de jaarrekening een bestuursverslag bijvoegen (met informatie over de toestand, de ontwikkelingen en de resultaten van de rechtspersoon over het afgelopen boekjaar – en een getrouw beeld van de situatie en verwachtingen van de rechtspersoon)
  • De jaarrekening voorzien van een controleverklaring van een accountant

Wat als je van middelgroot naar klein gaat?

Het kan zijn dat jouw onderneming met officiële ingang van de gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving niet langer ‘middelgroot’ maar ‘klein’ is. Je mag de nieuwe groottecriteria dan op basis van het ontwerpbesluit direct toepassen en bent niet meer controleplichtig voor het boekjaar 2023. Dit ongeacht of jouw onderneming in voorgaande jaren op basis van de “oude” criteria nog kwalificeerde als middelgroot.

Tip: Is jouw bedrijf met ingang van de gewijzigde groottecriteria jaarverslaggeving ‘klein’ in plaats van ‘middelgroot’? Het kan dan raadzaam zijn om de vaststelling en deponering van de jaarrekening over boekjaar 2023 uit te stellen. Op het moment dat de nieuwe wetgeving in werking is getreden, kan het bestuur de jaarrekening opmaken en de Algemene Vergadering de jaarrekening over het boekjaar 2023 vaststellen op basis van het nieuwe regime. Bel of mail ons om te overleggen of dit ook gunstig is voor jouw situatie.

Tip: Is boekjaar 2023 het eerste en voorlopig ook laatste boekjaar dat de jaarcijfers van jouw onderneming moeten worden gecontroleerd moeten door een accountant? Dan kan het interessant zijn om te onderzoeken of je het vaststellen en deponeren van de jaarcijfers over boekjaar 2023 kunt uitstellen totdat de nieuwe groottecriteria in de wet zijn vastgelegd. Bel of mail ons om te overleggen of dit ook gunstig is voor jouw situatie.

Terug

Nog niet uitgelezen?