Skip to main content
11 november 2019

De wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in vogelvlucht

Op 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Wat houdt deze nieuwe wet in? Moet u acties ondernemen?
Hieronder vindt u een uitleg op hoofdlijnen.

1. Ketenregeling

De ketenregeling regelt wanneer elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat verandert er?

Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten. In grote lijnen betekent de nieuwe regeling dat werkgevers drie aansluitende contracten in drie jaar mogen aanbieden. Nu is dat in twee jaar. Onderbrekingen korter dan zes maanden blijven meetellen voor bepaling van de duur van de keten.

Er geldt geen overgangsrecht. De wijziging heeft per 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Belangrijk is dus om te bepalen of op grond van de bestaande regels al vóór 1 januari 2020 een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan (overschrijding 24 maanden).

Let op: in de cao kunnen uitzonderingen vermeld staan.

2. Transitievergoeding

Nu heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding als hij twee jaar of langer  in dienst is. Bij de berekening van de vergoeding wordt afgerond op halve dienstjaren en de vergoeding is onafhankelijk van de ontslagreden.

Wat verandert er?

Met ingang van 1 januari 2020 heeft een werknemer bij ontslag vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

De opbouw van de transitievergoeding wordt eenvoudiger: deze wordt vanaf 1 januari 2020 1/3 maandsalaris voor ieder dienstjaar, naar rato van het exacte aantal dagen dienstverband. De hogere opbouw op basis van dienstjaren en leeftijd komt te vervallen.

Omdat de transitievergoeding soms over een hele korte looptijd moet worden berekend, wijzigt de manier waarop het loon voor de transitievergoeding berekend moet worden:

Er wordt een nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond, toegevoegd. Als de rechter de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond ontbindt, kan hij maximaal een halve transitievergoeding extra toekennen.

3. Ontslaggronden

Wat verandert er?

Met de WAB wijzigt ook het ontslagrecht: ontslag wordt sneller mogelijk, onder andere doordat een nieuwe cumulatiegrond wordt toegevoegd aan de redelijke gronden voor ontslag.

De cumulatiegrond wordt ook wel i-grond genoemd. Deze ontslaggrond is van toepassing als er niet één volledige ontslaggrond is aan te wijzen, maar er is wel een situatie waarbij de combinatie van ontslaggronden maakt dat de arbeidsrelatie moet eindigen.

Zoals hiervoor bij transitievergoeding al vermeld, kan de kantonrechter bij een cumulatiegrond maximaal een halve transitievergoeding extra toekennen.

4. Oproepovereenkomst

Wat verandert er?

De wijzigingen in de WAB verbeteren de positie van oproepkrachten:

Vast aanbod van uren

De werkgever is verplicht een oproepkracht na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het afgelopen jaar. Dit aanbod moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Zolang de werkgever dit niet doet, heeft de oproepkracht recht op loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden.

De oproepkracht mag het aanbod weigeren, en op oproepbasis werkzaam blijven. Ook dan dient u als werkgever weer na afloop van de volgende 12 maanden een aanbod te doen.

Indien u een modelbrief aanbod uren wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op.

Oproeptermijn

Verder moet de oproepkracht minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen – ook schriftelijk of elektronisch (dit kan bij cao verkort worden tot 24 uur van te voren).  Als de oproep binnen vier dagen van te voren weer wordt gewijzigd of ingetrokken,

behoudt hij recht op loon over de uren waarop u hem heeft opgeroepen, en moet u hem daarnaast betalen voor de uren waarop u hem later heeft opgeroepen.

Overgangsrecht

Aan oproepkrachten die op 1 januari 2020 al één jaar of langer als oproepkracht werkzaam zijn, moet voor 1 februari 2020 een aanbod voor een vast aantal uren worden gedaan van minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren in het afgelopen jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Kleijn Winkel, i.kleijnwinkel@vitaconluteijn.nl of bel naar 0316 – 740 115

Terug

Nog niet uitgelezen?