Skip to main content
12 juni 2024

Bewaartermijn personeelsdossier – Hoelang moet en mag je bewaren?

Wil je jouw personeelsdossiers bijwerken en opschonen? Houd dan rekening met de bewaartermijn personeelsdossier. We hebben voor je op een rij gezet hoelang je iets móet of mág bewaren.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om voor elke medewerker een persoonlijk dossier aan te maken. De gegevens die je in dit personeelsdossier bewaart moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en moet je gedurende een bepaalde periode bewaren.

Verschillende bewaartermijnen

Omdat de inhoud zo divers is (van sollicitatiebrief tot verslag van een ontwikkelgesprek), geldt er niet één bewaartermijn voor een heel personeelsdossier. Sommige gegevens mag je om privacy redenen en vanuit AVG-wetgeving slechts een beperkte periode bewaren, terwijl je andere gegevens juist wel een aantal jaar moet bewaren, omdat ze relevant zijn voor de Belastingdienst. De termijnen variëren van 4 weken tot 7 jaar.

Wettelijke bewaartermijn personeelsdossier

Hoelang je persoonsgegevens mag bewaren hangt af van de aard van de persoonsgegevens. Er gelden een aantal wettelijke bepalingen met een concrete minimum bewaartermijn voor specifieke onderdelen van een personeelsdossier:

Belangrijkste wettelijke bepaalde bewaartermijnen
Onderdeel personeelsdossierBewaartermijnWettelijke bepaling
Salarisadministratie7 jaarAlgemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Loonbelastingverklaringen7 jaarAlgemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Kopie identiteitsbewijs5 jaarWet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme (Wwft)
Gegevens van arbeids- en verblijfsvergunning5 jaarVreemdelingenwet
Arbodossier20 jaar na einde dienstverband, einde functie of einde blootstellingArbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Verzuimdossier2 jaar na afronding verzuimWet verbetering poortwachter (Wvp)

Bewaartermijn personeelsdossier per onderdeel

Daarnaast geeft de AVG aan dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld. Je kunt voor de verschillende onderdelen de volgende richtlijnen aanhouden:

Persoonsgegevens van sollicitanten mag je maximaal 4 weken bewaren. Met toestemming van de sollicitant kun je deze 4 weken uitbreiden tot 1 jaar. Het gaat om: sollicitatieformulier of -brief, CV, referenties, schriftelijke communicatie met de sollicitant, getuigschriften, verklaring omtrent gedrag (VOG), psychologisch onderzoek en assessments.

 • Arbeidsovereenkomst: 7 jaar
 • Kopie identiteitsbewijs: 5 jaar
 • Loonbelastingverklaring: 5 jaar
 • Verklaring arbeids- en verblijfsvergunning: 5 jaar
 • Functiebeschrijving: 2 jaar
 • Arbodossier: 20 jaar na einde dienstverband, einde functie of einde blootstelling. Let op: als je een arbodienst en/of bedrijfsarts inschakeld, dan verzorgen zij de bewaarplicht van dit dossier. Jij kunt dan het verzuimdossier twee jaar na uitdiensttreding verwijderen.
 • Verzuimdossier: 2 jaar na afronding verzuim

Is iemand bij je in dienst, dan ben je verplicht om zelf het personeelsdossier up-to-date te houden. Je bepaalt dus zelf of je elk kwartaal, elk jaar of elke vijf jaar de gegevens checkt. Verouderde gegevens moet je direct verwijderen. Voor andere onderdelen uit het lopende personeelsdossier kun je deze richtlijn aanhouden:

 • Verslagen functioneringsgesprekken: 2 jaar
 • Verslagen beoordelingsgesprekken: 2 jaar
 • Opleidingscertificaten: 2 jaar
 • Communicatie met werknemer: 2 jaar
 • Gegevens over klachten en waarschuwingen: 2 jaar (langer bij zware vergrijpen)
 • Verzuimadministratie: 2 jaar

Tijdens de re-integratie van een zieke werknemer mag je alleen de gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Je moet de medewerker bovendien informeren over de gegevens die je verzamelt en bewaart. De gegevens uit het re-integratiedossier moet je tot 2 jaar na afronding van het re-integratieproject bewaren.

 • Gegevens over de ziekmelding: 2 jaar na afronding re-integratiedossier
 • Gegevens over de re-integratie: 2 jaar na afronding re-integratiedossier
 • Gegevens over de voortgang van de re-integratie: 2 jaar na afronding re-integratiedossier

 • Uitdiensttredingsformulier: 7 jaar na dienstverband
 • Verslag exitgesprek: 2 jaar na dienstverband
 • Getuigschrift: 2 jaar na dienstverband
 • Arbeidsovereenkomsten en wijzigingen daarvan: 2 jaar na dienstverband
 • Afspraken over vervroegd uittreden (VUT): 2 jaar na dienstverband
 • Verslaglegging van Wet verbetering Poortwachter (WvP): 2 jaar na dienstverband
 • Communicatie over benoemingen, promotie, bonussen en demoties: 2 jaar na dienstverband
 • Loonbelastingverklaringen: maximaal 5 jaar na dienstverband
 • Kopie van het identiteitsbewijs: 5 jaar na dienstverband
 • Salarisadministratie: 7 jaar na dienstverband
 • Datum van in dienst treden: 7 naar na dienstverband
 • Salarisafspraken: 7 jaar na dienstverband
 • Stamkaart met persoonsgegevens van ex-medewerker: 7 jaar na dienstverband

Wat als bewaartermijn personeelsdossier is verstreken?

Er is nog een belangrijk verschil tussen de minimale en maximale bewaartermijn van gegevens in het personeelsdossier. Goed om te weten:

 • Is de maximale bewaartermijn verstreken van de gegevens in een personeelsdossier? >> Dan mag je deze gegevens niet meer gebruiken en móet je ze vernietigen.
 • Is de minimale bewaartermijn verstreken? >> Dan mag je de gegevens vernietigen. Tenzij een medewerker na de minimale bewaartermijn vraagt om vernietiging van de gegevens. Dan móet je ze vernietigen.

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?