Skip to main content
6 maart 2014

Betere bescherming voor de flexwerker

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt een hervorming van het ontslagrecht en de ww en biedt meer zekerheid voor werknemers met flexibele contracten. De meeste maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk pas ingaan vanaf 1 juli 2015 of later. Werkt u echter veel met tijdelijke contracten, ook wel een flexwerker genoemd, dan moet u er nu al op bedacht zijn dat een aantal wijzigingen al gelden vanaf 1 juli 2014.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2014

Mocht ook de Eerste Kamer binnenkort instemmen met de Wet Werk en Zekerheid dan moet u vanaf 1 juli 2014 rekening houden met de volgende nieuwe regels:

  • U mag geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden. Wilt u toch een proeftijd afspreken dan zult u dus een contract moeten aanbieden van langer dan een halfjaar.
  • U mag alleen in bijzondere omstandigheden nog een concurrentiebeding in tijdelijke contracten opnemen. Van bijzondere omstandigheden is sprake als zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. U moet deze zwaarwichtige belangen motiveren in het beding. Zonder motivatie is het concurrentiebeding nietig.
  • Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst uw medewerker schriftelijk informeren of u het contract wel of niet wenst voort te zetten en onder welke voorwaarden u het contract eventueel wilt verlengen.

Let op!

Bovenstaande nieuwe regels gelden alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is er op 1 juli 2014 een cao van toepassing, dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden totdat deze afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016. De nieuwe regels voor het opnemen van een concurrentiebeding treden echter wel direct in werking.

Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat vanaf 1 juli 2014 ook de ketenbepaling zou worden aangepast. Hierdoor kunnen werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. De wijziging van de ketenbepaling wordt echter met één jaar uitgesteld en gaat dan ook pas in per 1 juli 2015.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?