Skip to main content
11 mei 2015

Basiscontract bedrijfsarts wettelijk vastgelegd

Het kabinet gaat een aantal minimumeisen voor de arbodienstverlening door de bedrijfsarts wettelijk vastleggen. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. De minister neemt hiermee een aantal maatregelen om de onafhankelijk positie van de bedrijfsarts te verbeteren.

Adviserende rol bedrijfsarts

Op grond van de Wet verbetering poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimaanpak. Hierbij laten hij en de werknemer zich ondersteunen door een bedrijfsarts. De rollen zijn duidelijk: de bedrijfsarts adviseert, de werkgever stelt met de werknemer zo nodig een plan van aanpak op voor re-integratie en voert voortgangsgesprekken met de werknemer. De adviserende rol heeft de bedrijfsarts zowel naar de werkgever als de werknemer. In de praktijk komt het echter voor dat de werkgever de verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts overlaat en dat een werkgever niet zijn verantwoordelijkheid neemt. De bedrijfsarts komt dan voor een afweging te staan waarbij het risico bestaat dat de belangen van de werkgever zwaarder worden gewogen. Daarom verduidelijkt het wetsvoorstel dat de rol van de bedrijfsarts alleen adviserend is. Het door de bedrijfsarts vasthouden aan die rol draagt ook bij aan de eigen onafhankelijkheid.

Consultatie bedrijfsarts

De mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren wordt wettelijk vastgelegd voor alle werknemers. Dit maakt het mogelijk de bedrijfsarts te consulteren voordat klachten leiden tot verzuim. Dit recht wordt vastgelegd in het basiscontract arbodienstverlening. De aandacht voor preventieve zorg door de bedrijfsarts wordt zo vergroot.

Basiscontract arbodienstverlening

  • In het basiscontract worden vijf eisen genoemd die bijdragen aan een goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts:
  • Bezoek aan de werkplek door de bedrijfsarts;
  • Second opinion: de werknemer heeft het recht een second opinion van een andere bedrijfsarts te vragen;
  • Overleg met medezeggenschapsorgaan: de bedrijfsarts wordt meer betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken;
  • Beroepsziekten: de overeenkomst moet duidelijk zijn over het opsporen, onderkennen en melden van beroepsziekten;
  • Klachtbehandeling: er moet een duidelijke klachtenprocedure zijn. Is er geen vertrouwensband tussen werknemer en bedrijfsarts dan kan de werknemer om een andere bedrijfsarts vragen.

Bron: Verefi

Als dit wetsvoorstel doorgaat en definitief is, zullen wij deze aanpassingen doorvoeren in onze verzuimpakketten.

Terug

Nog niet uitgelezen?