Skip to main content
11 juli 2022

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Vanaf augustus 2022 geldt voor werkgevers een verdergaande informatieplicht aan hun medewerkers. Je was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.

Essentiële zaken en onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden: binnen één week

Over de volgende essentiële zaken moet je je medewerkers binnen een week na indiensttreding informeren:

 • de hoogte van het loon en de afzonderlijke loonbestanddelen waaruit dit bedrag is opgebouwd, zoals bonussen en overuren;
 • de plaats(en) waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden;
 • de werk- en rusttijden van de werknemer alsmede vermelding van de daarbij geldende overwerk(vergoedingen);
 • de duur en voorwaarden van de proeftijd.

Betreft het onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden, zoals bij oproepkrachten, dan moet de volgende informatie worden gegeven:

 • werktijden zijn variabel;
 • aantal gewaarborgde betaalde uren;
 • loon voor arbeid boven gewaarborgde uren;
 • dagen en uren waarop de werknemer verplicht kan worden te werken (de referentiedagen en -uren);
 • termijnen voor de oproep van de arbeid.

Niet-essentiële zaken binnen één maand

Over de volgende niet-essentiële zaken moet je je medewerker binnen één maand na indiensttreding informeren:

 • de in acht te nemen opzegtermijnen, de wijze van berekening van de termijnen en de ontslagprocedure;
 • welke verlofregelingen er voor de medewerker zijn naast het recht op vakantiedagen;
 • het eventuele recht op scholing;
 • indien sprake is van een uitzendovereenkomst, de identiteit van de inlenende onderneming.

Werkzaamheden in het buitenland

Indien je medewerker langer dan vier weken buiten Nederland werkzaam zal zijn, moet hij voor vertrek worden geïnformeerd over de duur, huisvesting, sociale zekerheid, geldsoort van betaling, eventuele vergoedingen en wijze van terugkeer.

Hierbij kan ook verwezen worden naar een eventueel toepasselijke cao of, als deze er niet is, naar boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het arbeidsrecht geregeld is, of naar de Wet arbeid en zorg, waar de verlofregelingen zijn terug te vinden.

De verplichte informatie kun je schriftelijk dan wel digitaal aan je medewerker aanbieden.

Niet naleven informatieplicht

Als je als werkgever, ondanks een verzoek daartoe van je medewerker, niet binnen de wettelijke termijn de verplichte informatie aan je medewerker beschikbaar heeft gesteld, kan de medewerker dat alsnog via de rechter afdwingen. Als je niet of niet tijdig de verplichte informatie hebt verstrekt en de medewerker lijdt daardoor schade, dan ben je als werkgever verplicht deze schade te vergoeden.

Meer voorspelbaar arbeidspatroon

Je medewerker krijgt het recht, nadat hij 26 weken bij jou in dienst is, je te verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Je moet dan binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek.

Ben je een kleine werkgever met minder dan 10 medewerkers, dan geldt een reactietermijn van 3 maanden.

Reageer je niet (tijdig), dan wordt het verzoek van je medewerker geacht te zijn toegewezen.

Terug

Nog niet uitgelezen?