Skip to main content
22 juni 2015

Wijzigingen zwangerschaps- en bevallingsverlof

De basisregels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn ongewijzigd. Iedere zwangere vrouw die in loondienst werkt, zelfstandig werkzaam is of een uitkering ontvangt, heeft recht op ten minste 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Duur

Het verlof bestrijkt zowel de periode van de zwangerschap als die vanaf de bevalling en is om die reden in twee perioden gefaseerd:

– het recht op zwangerschapsverlof geldt voor 6 tot 4 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum en duurt tot en met de dag van de bevalling;

– het recht op ten minste 10 weken bevallingsverlof geldt vanaf de dag na de bevalling.

Aanvraag

Een werkneemster in loondienst moet het zwangerschaps- en bevallingsverlof uiterlijk 3 weken vóór de ingangsdatum aanvragen bij de werkgever. Dit komt neer op ten minste 7 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum. Zij moet een zwangerschapsverklaring van een arts of verloskundige overleggen waarin deze datum staat vermeld. U bewaart deze verklaring in uw administratie. Vitacon HR Services kan de aanvraag, zwangerschapsuitkering, naar het UWV voor u verzorgen.

Nieuwe verlofregels  2015

Verlof in deeltijd

Met ingang van 2015 is het mogelijk de laatste periode van het bevallingsverlof in deeltijd op te nemen. Het gaat dan om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof mag voortaan gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Het verzoek om dit verlof op te nemen moet uiterlijk 3 weken nadat het verlof is ingegaan bij de werkgever worden ingediend.

Uitbreiding verlofrechten

– Vaders of partners hebben vanaf 2015 recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof na de geboorte van een kind. Dit in aanvulling op het bestaande 2 dagen (betaald) kraamverlof, op te nemen in een periode van 4 weken na het kraamverlof. Deze (onbetaalde) dagen gaan later wel af van het totaal aantal dagen ouderschapsverlof.

– Bij langer verblijf in het ziekenhuis van haar pasgeboren kind (bijvoorbeeld door vroeggeboorte) kan het bevallingsverlof van de moeder worden verlengd. Zij mag haar kind na ontslag uit het ziekenhuis dan nog 10 weken thuis verzorgen. Dit geldt voor vrouwen voor wie het zwangerschapsverlof ingaat na 1 januari 2015. Deze uitbreiding wordt ook wel de ‘couveuseregeling’ genoemd.

– Vrouwen die zwanger zijn van een meerling krijgen recht op 4 weken extra verlof. Het totaal aantal weken zwangerschapsverlof komt daarmee op 20 weken. Het verlof kan al ingaan na 30 weken zwangerschap (in plaats van 34 weken bij een gewone zwangerschap). De ingangsdatum van deze maatregel is nog onbekend.

Overname bevallingsverlof

De nieuwe wet regelt voorts dat de partner het bevallingsverlof van de moeder kan overnemen als zij komt te overlijden bij de geboorte van haar kind. De partner hoeft hiervoor geen toestemming te vragen, maar moet dit wel melden bij zijn werkgever. Deze is vervolgens verplicht om het loon van de plotseling alleenstaande werknemer net zo lang door te betalen als de moeder van het kind recht had op bevallingsverlof. Binnen 6 weken na afloop van het verlof zijn de kosten van deze doorbetalingsplicht declarabel bij UWV.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Bij adoptie van een kind of opname van een pleegkind in het gezin hebben beide adoptanten recht op adoptie- of pleegzorgverlof van maximaal 4 weken. Het verlof mag gespreid over maximaal 26 weken (voorheen was dat 18 weken) worden opgenomen. De aanvraag moet minimaal 3 weken vóór de ingangsdatum worden ingediend bij de werkgever. De werkgever of Vitacon HR Services vraagt de zwangerschapsuitkering aan bij UWV, waarna deze in één keer wordt uitbetaald.

De uitvoering van verlofafspraken per werknemer vraagt een adequate verwerking in de personeels- en salarisadministratie. Bij CAO of aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen andere afspraken gelden die uitgaan boven de wettelijke afspraken.

Heeft u een eigen verzuimprotocol of arbeidsarbeidsvoorwaarden waarin het zwangerschaps- bevallingsverlof staat vermeld, past u dat dan aan met voornoemde wijzigingen.

Terug

Nog niet uitgelezen?