Skip to main content
13 december 2021

Lokale overheid | Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Het doel van deze wet is het transparanter maken van overheden en semi-overheden.

De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Het grote verschil tussen de Woo en de huidige Wob is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

Inhoudelijke onderdelen

Puntsgewijs zijn de belangrijkste onderdelen m.b.t. deze wet:

 • Als de Woo in werking treedt, zal de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden ingetrokken.
 • De Woo geeft iedereen het wettelijke recht op toegang tot publieke informatie.
 • De actieve openbaarmaking van overheidsinformatie heeft een centrale rol gekregen in de Wet open overheid. Zo moeten bestuursorganen (op termijn) bepaalde categorieën informatie verplicht actief openbaar maken middels het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast kent de Woo ook een inspanningsverplichting op het gebied van actieve openbaarmaking.
 • Onder de Woo kan verder, net als onder de Wob een verzoek tot informatie worden ingediend bij bestuursorganen. De regelgeving over deze passieve openbaarmaking is grotendeels overgenomen uit de Wob.
 • Elk bestuursorgaan krijgt een contactfunctionaris. Deze helpt mensen bij hun vragen over informatie en het zoeken en vinden van de juiste informatie.
 • Bij de inwerkingtreding van de Woo zal ook het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding worden ingesteld. Dit adviescollege zal onder andere de regering en de Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie, de toepassing van de Woo bevorderen en daarnaast een bemiddelingsfunctie krijgen bij geschillen tussen bestuursorganen en beroepsmatige verzoekers tot informatie, zoals journalisten.

Verplichting tot actief openbaar maken

De Woo verplicht overheidsorganisaties om documenten in elf categorieën actief openbaar te maken:

 • Wet- en regelgeving
 • Organisatiegegevens
 • Raadsstukken
 • Bestuursstukken
 • Stukken van adviescolleges
 • Convenanten
 • Jaarplannen en -verslagen
 • Wob/Woo-verzoeken
 • Onderzoeken
 • Beschikkingen
 • Klachten

Daarnaast verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. Hiermee is een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid, de Memorie van Toelichting noemt een mogelijke termijn van acht jaar.

 

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?