Skip to main content
22 november 2017

Wat wijzigt in Arbowet?

De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden.

De Eerste Kamer is onlangs met de wijzigingen in de Arbowet akkoord gegaan. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de bedrijfsarts. Zo krijgt iedere werknemer vanaf 1 juli 2017 directe toegang tot een open spreekuur bij de bedrijfsarts. Iedere werknemer krijgt ook recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts op kosten van de werkgever. De bedrijfsarts krijgt bovendien het recht om elke werkplek te bezoeken en zijn adviesrol wordt verduidelijkt.

Meer rechten OR

Daarnaast krijgt de ondernemingsraad (OR) meer rechten. Voor de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie heeft de OR vanaf 1 juli 2017 een instemmingsrecht. Bovendien krijgt de bedrijfsarts ruimte voor overleg met de OR en krijgen alle arbo-kerndeskundigen het recht met de OR te overleggen.

Let op! Vanaf 1 juli 2017 moeten de afspraken over de arbodienstverlening ook worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Ook krijgt de Inspectie SZW ruimere sanctiemogelijkheden.

Terug

Nog niet uitgelezen?