Skip to main content
10 maart 2023

Verantwoording openbaarheidsparagraaf Woo

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open Overheid (Woo) in werking getreden. De openbaarheidsparagraaf hierin stimuleert actieve openbaarheid. Denk je eraan de uitvoering hiervan te verantwoorden in je jaarverslag en jaarrekening over 2022?

De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. In de openbaarheidsparagraaf (artikel 3.5) van de Wet open Overheid staat dat je als overheid in je jaarlijkse begroting aandacht moet besteden aan voornemens voor het beleid van de uitvoering van de Wet open Overheid. Het artikel dient om actieve openbaarheid van bestuursorganen te stimuleren.

In je jaarverslag 2022 moet je verantwoording aflegging over de uitvoering. Het is belangrijk dat je de samenhang met de beleidsvoornemens hierin meeneemt. Voor de jaarrekening 2022 heb je dezelfde verplichting en moet je een afzonderlijke paragraaf over de uitvoering opnemen.

Terug

Nog niet uitgelezen?