Skip to main content
4 juli 2014

Meer arbeidskansen voor mensen met een beperking

De Eerste Kamer heeft 1 juli jl. met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de Maatregelen in de Wet Werk en Bijstand.

Participatiewet

De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in werking.

Maatregelen Wet Werk en Bijstand

In de wet maatregelen Wet Werk en Bijstand worden de regels verduidelijkt voor bijstandgerechtigden. De bijstand dient als vangnet en moet eraan bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan. De aanpassingen in de Wwb zijn daar dan ook opgericht. Vanzelfsprekend blijft de bijstand ook in de toekomst een vangnet voor mensen die het op eigen kracht niet redden.

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?