Skip to main content
7 april 2014

Geplande maatregelen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014

In de  Wet werk en zekerheid zijn een aantal maatregelen opgenomen die al per 1 juli 2014 in werking treden. De Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel.

Onderstaande maatregelen gaan in per 1 juli 2014

Aanzegtermijn

 • Voor alle tijdelijk contracten van een half jaar of langer moet de werknemer –  uiterlijk een maand voordat het contract afloopt – schriftelijk geïnformeerd worden  of het contract wordt  voortgezet of niet.
  Wordt dit achterwege gelaten, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen van 1 maand loon; ook als het contract wordt voortgezet!! Is de werkgever te laat, dan geldt de vergoeding voor de termijn dat hij te laat is.
 • Indien de werkgever aangeeft het contract te willen voorzetten, moet hij ook aangeven tegen welke voorwaarden hij dit wil doen. Wordt dit verzuimt, dan wordt het contract geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode en  onder dezelfde voorwaarden,  maar maximaal voor de duur 1 jaar.
 • Er geldt geen aanzegtermijn indien het contract niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging.
 • De aanzegtermijn geldt niet voor contracten die eindigen vóór 1 augustus 2014.

Proeftijd (art. 652)

 • Bij contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van 6 maanden of korter is geen proeftijd toegestaan.

Concurrentiebeding (art. 653)

 • In een contract voor bepaalde tijd kan deze alleen nog worden opgenomen indien in het contract gemotiveerd wordt dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Ontbreekt de motivering dan is het beding niet  geldig (nietig).
 • Een rechter kan – op verzoek van de werknemer – het beding vernietigen indien hij van mening is dat de noodzaak voor een concurrentiebeding niet voldoende onderbouwt is.
 • Voor contracten die voor 1 juli 2014 tot stand zijn gekomen blijft het oude wetsartikel van toepassing.

Ketenregeling (ingangsdatum uitgesteld naar 1 juli 2015, i.v.m. aangenomen amendement)

 • De maximum termijn waarbinnen drie tijdelijke contracten afgesloten mogen worden, wordt teruggebracht van 3 naar 2 jaar.
 • De tussenpoos die de keten doorbreekt wordt verlengd van 3 maanden naar 6 maanden.
 • Het oude recht blijft van toepassing op contracten die reeds golden voor 1 juli 2015; zij lopen gewoon nog van rechtswege af.
 • Wordt op of na 1 juli 2015 een (opvolgend) contract gesloten met een tussenpoos van 6 maanden of korter, dan telt het voorgaande contract mee in de keten volgens het nieuwe recht.
 • Afwijkingen op de ketenregeling  kunnen alleen bij CAO worden overeengekomen (tot maximaal zes contracten en maximaal 4 jaar).

De ketenregeling geldt niet voor medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar, met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uren per week of minder. Voor hen start de keten op de dag dat ze 18 worden.
Gelet op de uitstel van ingangsdatum zal de overgangsregeling naar verwachting beperkt worden tot  een jaar (dit was maximaal anderhalf jaar).

Tip:

Door nu al met deze wijziging rekening te houden bij het aangaan van contracten voor bepaalde tijd kunt u nog gebruik maken van de oude regeling indien het contract voor juli 2015 ingaat.

Bijvoorbeeld:

Sluit u per 1 juli 2014 een tweede jaarcontract met een medewerker (waarvan de einddatum 30 juni 2015 is), dan kunt u per 1 juli 2015 geen nieuw jaarcontract met hem aangaan. Wilt u de medewerker in dienst houden, dan zult u hem een vast dienstverband moeten aanbieden. Een manier om hiermee om te gaan, is om de einddatum van het contract op een eerdere datum in de maand juni 2015 te zetten, aansluitend kunt u dan nog een nieuw contract sluiten.

Terug

Nog niet uitgelezen?