Skip to main content
16 december 2021

Lokale overheid | Status invoering rechtmatigheidsverantwoording

De wijziging van de gemeentewet met daarin de verplichting tot het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording is geagendeerd tezamen met de wijziging van de gemeentewet inzake de afschaffing van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers. Vooralsnog is deze wetswijziging gepland voor behandeling in de tweede kamer in week 4 in 2022 (tweede nota van wijziging).

Door de voorgestelde wijziging van de Gemeentewet geeft de accountant in de controleverklaring nog uitsluitend een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. In plaats van het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid legt het bestuur van een gemeente daarover zelf verantwoording af in de jaarrekening. De wijziging van de wet is slechts een beperkte technische wijziging. De verdere uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording zal met name geschieden door wijzigingen aan te brengen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). Specifieke uitkeringen maken geen onderdeel uit van de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. De reden hiervoor is dat bij specifieke uitkeringen de decentrale overheden (primair) verantwoording afleggen aan het Rijk, over de rechtmatige besteding. Bij de rechtmatigheidsverantwoording betreft het een verantwoording van het college van burgemeester en wethouders aan de raad.

Terug

Nog niet uitgelezen?