Skip to main content
9 december 2015

Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om een doorrekening van de motie Voortman om de loondoorbetaling bij ziekte gedeeltelijk collectief te financieren. Het voorstel is de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers tot circa 10 werknemers na zes maanden en voor werkgevers tot circa 250 werknemers na een jaar collectief te financieren. Het CPB concludeert dat dit een lastenverzwaring zou betekenen van 0,6 miljard euro.

Loondoorbetaling bij ziekte is onderdeel van hervormingen die hebben bijgedragen aan een vermindering van ziekteverzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Maar deze hervormingen hebben mogelijk ook geleid tot risicoselectie in personeelsbeleid en zijn waarschijnlijk minder effectief bij kleine werkgevers. Mogelijk is een collectieve verzekering tegen de loondoorbetalingsverplichting voor kleine bedrijven een goedkopere optie dan een private verzekering. Voor grote bedrijven ligt een collectieve loondoorbetaling echter minder voor de hand.

In het voorstel blijft de totale loondoorbetalingsperiode twee jaar. Het collectieve deel zou gefinancierd worden uit de sectoraal gedifferentieerde werkgeverspremies. De re-integratieverplichtingen in het collectieve deel zouden worden overgedragen aan het UWV.

Voor werkgevers betekent het voorstel dat zij minder individueel risico lopen op langdurig ziekteverzuim en dat de administratieve en organisatorische lasten die samenhangen met de re-integratie van zieke werknemers verminderen. Deze risico’s echter geven werkgevers prikkels om te investeren in preventie en re-integratie. Een gedeeltelijk collectieve loondoorbetaling vermindert deze prikkels, waardoor ziekteverzuim gemiddeld toeneemt.

Volgens het CPB zullen het ziekteverzuim en de WIA-instroom toenemen, doordat werkgevers zich bij een collectief gefinancierde loondoorbetaling minder zullen inspannen om ziek personeel te voorkomen of weer aan de slag te krijgen. Op de lange termijn treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,1%, omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal personen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine werkgevers te veranderen. De werkgeverorganisaties willen voor alle werkgevers terug naar één jaar en ook binnen de politieke partijen is er nog geen eenduidigheid over de plannen.

Bron: Verefi nieuwsbrief

Terug

Nog niet uitgelezen?