Skip to main content
16 januari 2014

BeZaVa

Vorig jaar is de Wetswijziging Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet is ook wel bekend onder de naam ‘Modernisering Ziektewet’. Een van de gevolgen van de inwerkingtreding is, dat per 1 januari 2014 een premiedifferentiatie is doorgevoerd voor de Ziektewet. De hoogte van de premie is afhankelijk van de instroom in de Ziektewet van vangnetters vanuit de organisatie.

Met vangnetters worden bedoeld:

 1. Uitzendkrachten die ziek de ziektewet in gaan;
 2. Zieke WW’ers na 13 weken WW;
 3. Zieke medewerkers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte;
 4. Een medewerker die binnen 28 dagen na beëindiging van het arbeidscontract ziek wordt en geen andere werkgever heeft;
 5. Zieke medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd eindigt.

Voor de hoogte van de premie speelt de duur van het recht op een Ziektewetuitkering een rol. Hoe langer een vangnetter aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie is.

Categorieën

Een ander aspect wat medebepalend is voor de hoogte van de gedifferentieerde premie is de  categorie waar de werkgever wordt ingedeeld. Er zijn drie categorieën.

Kleine werkgevers

 •  Hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 x het gemiddelde premieplichtige loon is. € 307.000
 • Betalen een gedifferentieerde premie die per sector wordt vastgesteld. Als gevolg daarvan is de hoogte van de premie op individueel niveau niet beïnvloedbaar door de werkgever.

Middelgrote werkgevers

 • Hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 x maar maximaal 100 x het gemiddelde premieplichtige loon is. € 307.000 tot 3.070.000
 • Betalen een gedifferentieerde premie dat gedeeltelijk vastgesteld wordt op basis van eigen instroom van ex werknemers en gedeeltelijk op  basis van de vastgestelde premie per sector. Als gevolg daarvan is de hoogte van de premie op individueel niveau beïnvloedbaar door de werkgever.

Grote werkgevers

 • Hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 x het gemiddelde premieplichtige loon. € 3.070.000 en hoger
 • Betalen een gedifferentieerde premie, volledig op basis van eigen instroom van ex-werknemers. Als gevolg daarvan is de premie op individueel niveau geheel beïnvloedbaar door de werkgever.

Aandachtspunten

 1. Als kleine werkgever kun u de gedifferentieerde premie niet beïnvloeden. Maar indien er groei van de organisatie plaatsvindt, groeit ook het premieplichtig loon. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat voor een volgend jaar een andere indeling in categorie van toepassing is.De premie bij het UWV wordt gebaseerd op de loonsom en de uitkeringen van 2 jaar geleden. De loonsom en uitkeringen van 2012 zijn bepalend voor uw premie van 2014. Het is daarom van belang dat u jaarlijks uw loonsom controleert of u nog onder de categorie kleine werkgever blijft vallen. Komt u in een andere categorie dan kunt  u zelf beoordelen of u bij het UWV wilt blijven of dat u eigen risico drager wilt worden.
 2. Als middelgrote werkgever kunt u de gedifferentieerde premie beïnvloeden voor het deel dat gebaseerd is op uitstroom van eigen ex-werknemers. Het omslag punt van de sector premie naar de individuele premie ligt bij de loonsom van € 700.000. Uw eigen invloed op uw verzuim heeft bij deze loonsom veel effect. Het is juist hier van belang een overweging te maken om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden.
 3. Als grote werkgever kun je de gedifferentieerde premie geheel beïnvloeden.De hoogte van de premie van het UWV is volledig afhankelijk van uw eigen instroom. Wilt u grip krijgen op uw eigen instroom en uw ex- werknemers begeleiden tijdens de verzuimperiode dan lijkt eigen risicodrager de beste oplossing.

Bij eigen risicodragerschap voor de Ziektewet bent u niet afhankelijk van het UWV. U kunt zelf uw bedrijfsarts inschakelen en uw re-integratieactiviteiten inzetten. U betaalt zelf het ziekengeld aan uw medewerker. Hierdoor ligt de regie volledig bij u en niet bij het UWV.

Bent u middelgrote of grote werkgever dan is het wellicht een optie onderstaande in uw arbeidsvoorwaarden of arbeidsovereenkomst op te nemen:

 • Aanpassen van uw verzuimprotocol op uw ex-flex medewerkers;
 • Extra opnemen aangaande re-integratie verplichting indien de medewerker ziek uit dienst gaat c.q. binnen 28 dagen ziek wordt;
 • Registratie van medewerkers die ziek uit dienst gaan.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?