Skip to main content
24 oktober 2023

Aangepaste Kadernota rechtmatigheid

Onlangs heeft de Commissie BBV de kadernota van 2021 herzien en de ‘Kadernota rechtmatigheid 2023’ gepubliceerd. Hierin deelt de Commissie BBV haar standpunt over hoe je het begrip rechtmatigheid moet invullen in de rechtmatigheidsverantwoording van decentrale overheden (conform artikel 75, lid 2 BBV). De belangrijkste aanpassingen op een rij.

Vanaf verslagjaar 2023 draagt het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid. Dit houdt in dat niet de accountant maar het college hierover verantwoording aflegt. Mede daarom een aangepaste versie van de Kadernota rechtmatigheid.

Belangrijkste aanpassingen Kadernota rechtmatigheid

  1. SiSa > Door een wijziging in de Gemeentewet is SiSa nu een onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording. De kadernota zegt over deze wetswijziging en impact ervan op de rechtmatigheidsverantwoording, dat je eventuele fouten en onduidelijkheden met betrekking tot specifieke uitkeringen (SiSa) moet meenemen in de rechtmatigheidsverantwoording. Dit is passender, omdat specifieke uitkeringen een regulier onderdeel vormen van de baten, lasten en balansmutaties.
  2. Begrotingsonrechtmatigheden > De kadernota verduidelijkt wanneer sprake is van begrotingsonrechtmatigheden.
  3. Onderscheid tussen getrouwheid- en rechtmatigheidsbevindingen > De kadernota bevat een beslisboom (bijlage 6) die de samenloop met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid behandelt.

Rechtmatigheid en raadsleden

De Kadernota rechtmatigheid 2023 bevat ook een specifiek hoofdstuk gericht op raadsleden. Vanuit artikel 213 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad bij de verordening regels vaststelt voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

Wijziging van de BBV

De rechtmatigheidsverantwoording vereist een wijziging van de BBV. Uit navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is gebleken dat deze update in het eerste kwartaal van 2024 zal plaatsvinden. Precieze wijzigingen zullen dan duidelijk zijn.

Meer weten?

Je vindt de geactualiseerde Kadernota rechtmatigheid 2023 op de website van de Commissie BBV. Ook kun je daar meer informatie vinden in de Q&A over de rechtmatigheidsverantwoording die de commissie heeft gepubliceerd.

Terug

Nog niet uitgelezen?