Kelly van Oene in gesprek met Joost Kelderman

Kelly is bij SKN een debutant met flink wat studiebagage. Terwijl Joost al even meeloopt. Als leden van het SKN Duurzaamheidsteam vloeit door hun beider aderen groen bloed. Zij bevragen elkaar hier over hun ervaringen met duurzaam leven, denken en werken.

Lees artikel

Duurzaamheid

Sustainable Development Goals helpen SKN duurzamer te denken en werken

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) wil als kennisorganisatie vooroplopen als het gaat om delen. Voor de hand liggend is dat we daarmee doelen op het delen (en vermenigvuldigen) van kennis. Maar dat doen we al heel lang. Wij vinden dat we meer kunnen en moeten bijdragen. Door een keuze te maken voor het nastreven van vier Sustainable Development Goals zetten we een stap voorwaarts.

Binnen SKN is de tijd dat we achteloos kopietjes konden draaien, overal de hele dag het licht brandde en we al ons afval in dezelfde bak deponeerden definitief voorbij. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. Pas in het najaar van 2022 werd het dak van ons kantoor in Zevenaar bedekt met zonnepanelen. En als we eens echt kritisch kijken naar hoeveel auto’s in ons wagenpark geëlektrificeerd of volledig elektrisch zijn, zien we dat we nog er nog veel verbetering mogelijk is. Reductie of zelfs uitbannen van het gebruik van fossiele brandstoffen is een weg die nog voor ons ligt.

Wij willen het dus graag bewust beter doen. Maar als je het begrip duurzaamheid bij de kop pakt, is milieubewust zijn dan alles waar het om draait? Nee. Zeker niet. Bij duurzaam denken en werken hoort ook dat je steeds alert bent op hoe je omgaat met mensen en je omgeving. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de volgende vier SDG’s te omarmen:

 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs.
 • SDG 5: Gendergelijkheid.
 • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei.
 • SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie.

Wat doen wij om deze doelen te verwezenlijken?

Kwaliteitsonderwijs

Als Kennisorganisatie is kennis hebben en onderhouden de basis van ons bestaan. Deze kennis inzetten voor het succes van onze klanten en medewerkers is wat ons drijft. Wij zetten ons er hard voor in om zoveel mogelijk mensen, zowel binnen als buiten onze organisatie, onderwijs en trainingen aan te bieden. Educatie die past bij ieders persoonlijke ontwikkeling.

Wat we nu al in de praktijk brengen, maar deels nog kunnen en willen verbeteren en uitbreiden:

 • Onze public classes.
 • Het faciliteren van trainingen, cursussen en opleidingen.
 • Eigen medewerkers via universiteiten en hogescholen extern (verder) opleiden. Maar ook intern via onze SKN Academy.
 • Elkaar opleiden, de meer ervaren medewerkers begeleiden junior collega’s
 • Kennisuitwisseling binnen ons netwerk / tussen de verschillende onderdelen van ons netwerk
 • Verder ontwikkelen van onze performance management cyclus, het interne persoonlijke ontwikkeltraject.
 • Coachingstrajecten aanbieden voor (verdere) persoonlijke ontwikkeling
 • Onderlinge informatie-uitwisseling via bijvoorbeeld onze VTO’s (vaktechnische overleggen voor teams).

Wat we willen gaan oppakken:

 • Colleges geven op hogescholen;
 • Klanten begeleiden in duurzaamheidsverslaggeving.

Gendergelijkheid

Bij SKN heeft iedereen altijd recht op gelijke kansen en mogelijkheden en daar houden wij ons heel bewust aan.

Daaronder vallen op dit moment al:

 • Gelijke uurlonen voor iedereen in dezelfde functie.
 • Gelijkgesteld recht op ouderschapsverlof.
 • Gelijke kansen in de sollicitatieprocedure.
 • Gelijke kansen met betrekking tot groeimogelijkheden en functies.
 • Het bevorderen van diversiteit onder medewerkers.

Eerlijk werk en economische groei

Wij doen er alles aan om de werkomstandigheden in onze organisatie zo optimaal mogelijk te laten zijn voor onze mensen. Het is ons doel dat zij het werken bij SKN unaniem beoordelen met minimaal het cijfer 8.

Dat proberen wij nu te bereiken met:

 • Een eerlijk salaris.
 • Trainingen voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • De samenstelling van het bestuur.
 • Een aantrekkelijke spaarregeling voor medewerkers.
 • Collega’s de mogelijkheid bieden parttime te werken.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Aandacht hebben en houden voor elkaar.
 • Gelijkwaardigheid

Als organisatie hebben wij natuurlijk een voorbeeldfunctie voor onze klanten. Daarom kijken wij eerst naar onszelf. Maar ook in onze advisering vanuit Vitacon Luteijn besteden wij aandacht aan het beperken van langdurig ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk.

Verantwoorde productie en consumptie

Verspilling is zonde. Of het nu gaat om energie, papier, voedsel, kleding of kunststoffen.

Bij SKN groeit ons besef op dit punt, daarom:

 • Zowel binnen als buiten onze organisatie besteden wij steeds meer aandacht aan verantwoord energieverbruik. In onze eigen rapportage verwerken wij in toenemende mate cijfers over de impact van de organisatie op het milieu.
 • Wij scheiden ons afval.
 • Wij vervangen auto’s in ons wagenpark zoveel mogelijk door elektrische of geëlektrificeerde modellen
 • Wij kopen groene energie in uit hernieuwbare bronnen.
 • Wij organiseerden in het najaar van 2022 voor het eerst een SKN-Duurzaamheidsweek. De doelstellingen van deze themaweek: collega’s bewuster maken van de noodzaak van duurzaamheid. Onder andere door hen aan te sporen verspilling tegen te gaan en vanuit die gedachte voedsel, kleding en speelgoed te gunnen aan mensen die het nodig hebben.

Belangrijke zaken die we nog kunnen verbeteren of oppakken als het gaat om verantwoorde productie en consumptie:

 • Wij willen ons papierverbruik nog verder terugdringen.
 • Wij wekken sinds het najaar van 2022 in Zevenaar energie op met zonnepanelen. Wat wij niet gebruiken, leveren wij terug aan het net. Op onze andere kantoren is dit nog niet gerealiseerd.
 • Wij willen onze medewerkers verder helpen ontdekken hoe zij in hun eigen leven en gedrag impact kunnen maken met verantwoorde consumptie en minder verspilling.
 • Vanuit onze vertrouwenspositie en adviesrol willen wij onze klanten helpen bij de vermindering van uitstoot en met de groei en ontwikkeling van een meer verantwoorde productie en consumptie. Hier kunnen wij nog veel meer impact maken dan door alleen in onze eigen organisatie het duurzaamheidbewustzijn te vergroten.
 • Wij experimenteren met het optimaal instellen van de verwarming. Kunnen nog bewust(er) omgaan met onze airco’s.
 • Onze beeldschermen uitzetten als deze niet in gebruik zijn, dat doet nog niet iedereen.
 • Verlichting in de kantoren automatisch instellen, dat is nog niet overal geregeld.
 • Nog niet iedereen is zich ervan bewust dat je opladers uit het stopcontact moet halen als deze niet gebruikt worden.
 • Wij proberen ons autoverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld door digitaal te overleggen, zo weinig mogelijk op dezelfde dag naar verschillende klanten/locaties te reizen, met onze carpoolvergoeding en door gebruik van de fiets of het OV te stimuleren.

Wanneer hebben wij ons doel bereikt?

Nooit. Als lerende organisatie beseffen wij dat wij nimmer uitgeleerd zijn. Het kan altijd beter, of we nu een groene, oranje of rode score laten zien bij een doel. Dat betekent dat wij altijd onze grenzen zullen verleggen om nog meer impact te maken. Daarbij weten wij dat het wél belangrijk is om van de reis te genieten en successen te vieren. En dat laatste beloven we bij SKN sámen te zullen doen.


Integrated reporting

Met de introductie van Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD) in 2023 zullen grote bedrijven en organisaties, die voldoen aan bepaalde criteria, geïntegreerd moeten gaan rapporteren. Het is de bedoeling dat zij zich niet langer alleen focussen op financiële verslaglegging, maar ook transparante informatie verstrekken over hun impact op het milieu en op – zowel interne als externe – sociale aspecten.

Bij Stolwijk Kennisnetwerk zetten wij stappen in de richting van geïntegreerde verslaggeving. Dit transparantieverslag is daar een voorbeeld van. Voor een aantal van onze klanten geldt dat zij vanaf 2023 zullen moeten voldoen aan CRSD. Dat is nog een flinke uitdaging. Ons team van controleaccountants volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij adviseren organisaties tijdig in te spelen op de risico’s en kansen, te beginnen met het opnemen van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie.

Geïntegreerde verslaggeving en/of naleving van CSRD vraagt om implementatie van een andere denk- en werkwijze, het gestructureerd vastleggen van andere informatie dan nu. Een simpel voorbeeld: Volgens onze huidige werkwijze leggen wij wél de kosten van brandstof vast, maar we kijken niet naar het verbruik. Uiteindelijk gaat het niet om het rapporteren op zich. Alleen daarmee zullen we de gezamenlijke klimaatdoelstellingen niet halen. Wij verwachten dat het anders rapporteren echter wél zal leiden tot een groter bewustzijn binnen organisaties. Een gevolg daarvan kan zijn dat bedrijven op termijn ook daadwerkelijk in actie komen en zaken veranderen. In die zin kan de druk van verplicht rapporteren wel tot duurzaam succes leiden.

Ook voor kleinere bedrijven

Volgens de wet hoeven kleinere bedrijven nog niet geïntegreerd te rapporteren. Wij verwachten echter wel dat zij er iets van zullen gaan merken. Bijvoorbeeld door druk vanuit de keten of omdat een belangrijke leverancier of afnemer dit afdwingt. Daarom stellen wij onszelf ten doel om ook ons team van MKB-adviseurs steeds verder mee te nemen in de ontwikkelingen rondom CRSD. In een speciale werkgroep gericht op duurzaamheid nemen zowel collega’s van team MKB als van team controle een belangrijke plaats in.

Sustainable Development Goals

Stolwijk Kennisnetwerk wil graag een actieve bijdrage leveren aan sociale gelijkheid en duurzaamheid. Met de nadruk op ‘actieve’. Met onze ondersteuning van regionale initiatieven doen wij in onze ogen nog niet voldoende. Echte impact kunnen wij alleen maken vanuit onze kennisorganisatie. Door onze kennis door te geven en daaromheen initiatieven te ontwikkelen, zijn wij in staat om een veel groter verschil maken. In de loop van 2021 zijn wij ons in groeiende mate gaan verdiepen in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Met name rondom vier specifieke doelen kan onze organisatie impact maken:

  • Kwaliteit van onderwijs

  • Waardig werk en economische groei

  • Betaalbare den duurzame energie

Daarnaast zien en voelen wij ook raakvlakken met veel van de andere SDG’s. Zoals hierboven benoemd dragen wij  daaraan bij vanuit ons sponoringbeleid, charitatieve initiatieven en donaties aan goede doelen. En ook door extra aandacht te besteden aan duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en governance in onze eigen organisatie en bij de advisering van klanten.

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) onderkent het belang van energiebesparing in het bedrijfsleven. Overigens niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven eerder geneigd zijn energiebesparende maatregelen te nemen, als er een win-win situatie aan de horizon gloort.

Pilotproject EPK de Liemers

Onze organisatie stond aan de wieg van het gesubsidieerde pilotproject de ‘Energie Prestatie Keuring’ (EPK). Dit project verlaagde de drempel tot het nemen van energiebesparende maatregelen bij bedrijven, door samenwerking tussen accountant, energiedeskundige en de huisinstallateur. Dit project, hoewel goed op weg, werd in de loop van 2018 ingehaald door de aangekondigde handhaving van de (sinds het jaar 1993 min-of-meer slapende) Wet Mileubeheer. Aan de basis van deze handhaving staat de Informatieplicht, die bedrijven eraan houdt te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen zij binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Vervolgens dienen zij deze maatregelen te treffen. In samenwerking met De Groene Alliantie werkt SKN nu aan een opvolgend gesubsidieerd proces, genaamd Regie op Energie.

Regie op energie

Naar verwachting zullen ca. 100 Liemerse organisaties, inclusief de gemeenten, deelnemen aan ‘Regie op Energie’. Via dit gesubsidieerde proces voldoen deelnemers automatisch aan de Informatieplicht en ontvangen zij adviezen over rendementverhogende besparingsmaatregelen. SKN zal deelnemen met haar kantoorpanden in Zevenaar (gelegen in de Liemers) en Doetinchem (om maximaal ervaring op te doen binnen het project) en de nodige energiebesparende maatregelen treffen.

“Wat je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken”

Beleid nog niet geformaliseerd

Vooruitlopend op de maatregelen die zullen voortvloeien uit ‘Regie op Energie’ hebben wij inmiddels ons kantoorpand in Zevenaar voorzien van LED verlichting en van een energiebesparend klimaatsysteem. Momenteel verkennen wij de mogelijkheden van de inzet van zonnepanelen. Slechts twee elektrische auto’s maken bij het schrijven van dit verslag deel uit van ons wagenpark (ca. 60 auto’s). Dit geeft aan dat er voor SKN nog veel rendementverhogende maatregelen genomen kunnen worden. Tot heden hebben wij nog geen geformaliseerd beleid ontwikkeld op dit punt. Voor 2019 en 2020 staat dit op de agenda.

 

Leden kent ons SKN duurzaamheidsteam

Sustainable Development Goals die wij nastreven

Thema's (ook interessant)

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral accountantskantoren Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en HR-specialist ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder Onze medewerkers beantwoorden de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ met: “Het ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer